หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พุทธจักร ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ » ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชาธิปไตย
 
เข้าชม : ๓๙๓๖ ครั้ง

''ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชาธิปไตย ''
 
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง (2553)

(ที่มา: นิตยสารพุทธจักร )
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕