หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. » พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของสันติวิธีในสังคมไทยปัจจุบัน
 
เข้าชม : ๙๐๑๗ ครั้ง

''พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของสันติวิธีในสังคมไทยปัจจุบัน''
 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. (2553)

๑. เกริ่นนำ
             
               ในขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ของความขัดแย้งในมิติต่างๆ นั้น ได้มีนักคิด นักวิชาการสายสังคม จิตวิทยา การเมือง และการศาสนาได้ออกมานำเสนอทางออกที่น่าสนใจหลายทางเลือก แต่ประเด็นที่มักจะมีการนำเสนอและกล่าวถึงอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันคือ “สันติวิธี” ว่า น่าจะเป็นทางเลือก และทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง

               คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ “สันติวิธีในบริบทต่างๆ เหล่านั้นมีความหมายอย่างไร และมี ความเป็นมาอย่างไร และปัญหาสำคัญประเด็นต่อไปก็คือ สันติวิธีเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีในระดับองค์กร สังคม และการเมืองอย่างไร เมื่อมีการเปรียบเทียบสันติวิธีในพระพุทธศาสนา มีประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของ “จุดร่วม” และ “จุดต่าง” อย่างไร

               เหล่านี้เป็นประเด็นที่ผู้เขียนจะนำเสนอ “โดยสรุป” เพื่อชี้ให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบหลักการ และแนวทางการปฏิบัติกับสันติวิธีที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันนี้ เราจะสามารถนำหลักการ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาพัฒนาเป็นรากฐานในการพัฒนาสันติวิธีในสังคมไทยปัจจุบันอย่างไร
 

อ่านบทความฉบับเต็ม

(ที่มา: บทความทางวิชาการ)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕