หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา) » พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลนำพาสังคมปลอดภัยและสันติสุข
 
เข้าชม : ๑๐๔๙๑ ครั้ง

''พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลนำพาสังคมปลอดภัยและสันติสุข''
 
พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา) (2553)

        มีคำถามว่า คำสอนทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์อื่น ๆ มีหลักการที่ประกอบไปด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันและเหมือนกันหรือไม่อย่างไร  พุทธศาสนาเป็นศาสตร์ตัวกลางที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยเหตุและผลที่สามารถพิสูจน์ได้  ไม่จำกัดกาลเวลา (อกาลิโก)  เป็นการคิดแบบละเอียดถี่ถ้วนซึ่งในทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่า  โยนิโสมนสิการ  คือการคิดแบบแยบคาย  ถูกต้อง  ชัดเจน  มีวิธีการ  มีหลักการ  มีขั้นตอนที่เป็นไปตามลำดับแห่งวาระแห่งจิต ที่ประกอบไปด้วยคุณภาพ  พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ทุกเมื่อ  เพราะพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการค้นพบด้วยสติปัญญาที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว  พร้อมที่จะให้พิสูจน์ด้วยเหตุผลเชิงลึกได้อย่างไม่ต้องสงสัย 

(คลิก) เพื่ออ่านบทความทางวิชาการฉบับเต็ม

(ที่มา: บทความทางวิชาการ)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕