หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ » พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
 
เข้าชม : ๗๘๔๖ ครั้ง

''พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ''
 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2552)

พระธรรมโกศาจารย์กล่าวว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นความหวังพระพุทธศาสนา ประเทศต่างๆ ได้ไว้วางใจประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านงานวิจัย ให้เน้น งานวิจัยพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง และประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ 

คลิกเดื่ออ่านรายละเอียดต่อ

(ที่มา: ปาฐกถาธรรมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ )
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕