หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » บทบาทพระนิสิต มจร. » พระนิสิต มจร
 
เข้าชม : ๕๐๗๓ ครั้ง

''พระนิสิต มจร''
 
http://www.onec.go.th/publication/re_ed/sa_reed.htm

บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในการปฏิรูปการศึกษาในฐานะศูนย์การเรียน
และครูจริยศึกษา

๑.รัฐควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน/
สถานศึกษา โดยมีข้อกำ หนดของกฎกระทรวงและระเบียบรับรอง
๒.ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องจริยศึกษา เช่น กิจกรรม
นักเรียน เข้าค่ายคุณธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รวมทั้งส่งเสริมให้วัดมีการจัด
ศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องจริยศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้นและทั่วถึง
๓.จัดส่งครูสอนที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการศึกษาจากสถาบันผลิตครูสอน
พระปริยัติธรรมและจริยธรรม ให้ไปสอนจริยศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
๔.พระสงฆ์ควรเป็นผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้ง
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ในการจัดทำ หลักสูตรเพื่อมีหลักธรรมคำ สอนที่ถูกต้องเหมาะสม
กับระดับการศึกษาต่างๆ
๕.ให้รัฐกำหนดให้มีครูสอนจริยธรรม/ศีลธรรมในโรงเรียน คล้ายอนุศาสนาจารย์
ประจำ โรงเรียน มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น จบวิชาพระพุทธศาสนา/ป.ธ. ๙ /หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต/ศาสนศึกษาบัณฑิต เป็นต้น

(ที่มา: http://www.onec.go.th/publication/re_ed/sa_reed.htm)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕