หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ » พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
 
เข้าชม : ๘๔๑๑ ครั้ง

''พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่''
 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2552)

www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php

ปาฐกถา เรื่อง พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

ข่าวประยุรวง หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล้ย และเจ้าคณะภาค ๒ ได้แสดงปาฐกถา เรื่อง "พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่" แก่ที่ประชุมสัมมนาพุทธศาสตร์บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน ที่จะเข้ารับรับปริญญาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒

 

พระธรรมโกศาจารย์กล่าวว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นความหวังพระพุทธศาสนา ประเทศต่างๆ ได้ไว้วางใจประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านงานวิจัย ให้เน้น งานวิจัยพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง และประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ คือ คณะพุทธศาสตร์เน้นทำวิจัยด้านพระพุทธศาสนา คณะอื่นๆ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เน้นวิจัย เน้นวิทยานิพนธ์ที่บูรณาการณ์กับศาสตร์สมัยใหม่ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมนิยาม ไม่ขัดแย้งกับศาสตร์ใดๆ ไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์ต่างๆ ได้  จึงขอให้ผู้ที่จะศึกษาต่อในพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เน้นทำวิจัยในหัวข้อที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง ประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆด้วย"

การสัมมนาทางวิชาการเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีขึ้นเป็นก่อนรับปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้กำหนดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นวันสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ โดยพระธรรมโกศาจารย์, เรือง "สังคมมีปัญหาพระพุทธศาสนามีทางแก้" วิทยากรประกอบด้วย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี ป.ธ.๙)  คุณวิกรม  กรมดิษฐ์  ประธานมูลนิธิอมตะนคร และคุณชลลดา  เมฆราตรี ดำเนินรายการโดยคุณกำภู ภูริภูวดล พิธีทีวี  และการรายงานการสัมมนากลุ่มย่อย จำนวน ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ เรื่อง "พุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง" โดยพระมหาไมตรี อิทฺธิเมธี ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มที่ ๒ เรื่อง "ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติศาสนกิจของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาบนพื้นที่ราบสูง" โดย พระสิปกรณ มหาคุโณ ผู้แทนภาคเหนือ กลุ่มที่ ๓ เรื่อง "ปัญหาอุปสรรค์และแนวทางแก้ไขการสอนศีลธรรมในโรงเรียน" โดยพระมหาเกษมเจริญโต อินฺทวณฺโณ ผู้แทนภาคกลาง และกลุ่มที่ ๔ เรื่อง "บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้" โดยพระมหาสุรินทร์ ปญฺญาทีโป ผู้แทนภาคใต้ 

ข่าวมหาวิทยาลัย มจร

(ที่มา: ข่าวมหาวิทยาลัย มจร)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕