หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระพุทธศาสนา » ศาสนากับสงครามภายในประเทศ
 
เข้าชม : ๔๕๓๗ ครั้ง

''ศาสนากับสงครามภายในประเทศ''
 
นายอดิศร ส่องใส (2553)

ประเทศไทยเข้าถึงยุควิกฤตทางการเมือง จึงทำให้คนในประเทศพากันสู้รบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้ได้มาซึ่งควมาสูญเสียเลือดเนื้อ ชีวิตของคนในประเทศ

(ที่มา: ประเทศไทย)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕