หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา) » พุทธจริยศาสตร์กับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของมนุษย์
 
เข้าชม : ๑๐๑๙๖ ครั้ง

''พุทธจริยศาสตร์กับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของมนุษย์''
 
พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา) (2553)

           ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในสังคมโลก เรื่องสิทธิและหน้าที่ของมนุษยชน นับว่ามีความสำคัญและต้องการของสังคมเป็นอย่างมาก มีการเรียกร้องสิทธิกันเป็นประจำ  ไม่ว่านอกเมืองหรือในเมือง ในเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อชีวิตและความเป็นอยู่  ทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งก็รวมไปถึงความเป็นอิสรเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านครอบครัว การเมือง การปกครอง การบริหาร การธุรกิจ และอาชีพต่าง ๆ  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ให้ทัศนะว่า  สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการที่มนุษย์เรามาตกลงยอมรับกันให้บุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์แต่ละคนได้รับความเคารพนับถือ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

(ที่มา: บทความทางวิชาการ)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕