หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระธรรมโกศาจารย์ » วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
 
เข้าชม : ๑๕๗๒๔ ครั้ง

''วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ''
 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์ (2553)

         ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณองค์นายกสภามหาวิทยาลัย ท่านพระเถรานุเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตและนิสิตฝ่ายบรรพชิต ว่าที่พุทธศาสตรบัณฑิต   พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตทุกรูป ขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์ ฝ่ายคฤหัสถ์ และว่าที่บัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่าน
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากว่า ๖๐ ปีแล้ว และมหาวิทยาลัยได้ขยายการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในหลายประเทศ โดยเฉพาะเราได้ประสานงานก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจนสำเร็จ โดยมี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหาจุฬาฯ เราจึงมีส่วนในการกำหนดทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วโลก จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้มองไปข้างหน้าว่า เราจะก้าวต่อไปทางไหนและจะกำหนดทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกให้เป็นไปอย่างไร
        ควิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม

(ที่มา: บทความทางวิชาการ ลงสาระนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕