หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน

 ผู้ช่วยอธิการบดี
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) รศ.ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นักธรรมเอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๓๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๕
สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษา - เปรียญธรรม ๖ ประโยค นักธรรมเอก
- หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบาย
สาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- หลักสูตรปกาศนียบัตรการพัฒนาการจัดการ (MINI MASTER OF MANANGMENT PROGRAM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรปกาศนียบัตรการบริหารและจัดการธุรกิจ Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน - เป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
- เป็นผู้ช่วยอธิการบดี
- เป็นผู้อำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น
สถานที่ทำงาน กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดใหม่ยายแป้น  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ hansa@mcu.ac.th
hansa_d@hotmail.com
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕