หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ปฏิทินกิจกรรม


หมวดหมู่
หน้าแรก
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสงฆ์
กิจกรรมเว็บไซต์กลาง


        กิจกรรมเด่น
 
 

กิจกรรม วันที่

สัมมนาชี้แจงการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 09-07-2553

กองแผนงานจัดประชุมสัมมนาชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ตามกรอบยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เป้าหมายผลผลิต  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผน จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ประกอบการสัมมนา

- แผนพัฒนาส่วนงานที่สอดคล้องกับแผนพัมนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐

- แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๓ ของส่วนงาน

- สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๒ ของส่วนงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ โทร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๕๘

...

 

        กิจกรรมล่าสุด
 
 

กิจกรรม วันที่

ขออาราธนา /เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย 30-07-2558

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 22-04-2558

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 05-03-2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอวิจัย งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙ 29-09-2557