หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » FaceBook
  » Photos
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  » แผนงาน/โครงการ
  » กระดานสนทนา
  » การจัดการรูปภาพ
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
โฮมเพจ
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

กองกิจการนิสิต
Student Affairs Division
 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต :
พระราชวรมุนี ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต : 
พระมหาวิลัย สมาจาโร

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

พระมหาประยูร โชติวโร

Home Page :
http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php 

http://www.stud.mcu.ac.th

http://www.dorm.mcu.ac.th

โทรศัพท์ :
035 248000 ต่อ 8401  8402   8406 8408

โทรสาร :
035 248000 

ลักษณะหน่วยงาน :
ส่วนงาน ระดับกอง สังกัด สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานภายใน :
กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ที่ตั้งหน่วยงาน :
ห้อง B 300 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 13170 โทรศัพท์ 035-248000 ต่อ 8401 8402 8405 8406
webmaster : buncha_mahachulafc@hotmail.com ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2559