หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
MCU


วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ
ประเทศ เกาหลีใต้


ชื่อสถาบัน :
DBCC

ผู้อำนวยการ :


โฮมเพจ :
http://www.dbcc.or.kr

จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ :
dbcc@dbcc.or.kr

โทรศัพท์ :
0051.6242.6242

โทรสาร :
051.644.6245

สำนักงานกลาง :


ลักษณะหน่วยงาน :
สถาบันสมทบ

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย