หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » กระดานสนทนา
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » สารบัญเว็บไซต์
  » ลิงค์ภายในห้องเรียนปัตตานี
  » สาขาวิชาที่เปิดสอน
 
 
โฮมเพจ
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

มจร.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ผู้อำนวยการ

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม

Homepage : เว็บทางวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
http://www.mcupt.com/

Email Address :

jonpattani@hotmail.com เมล์ผู้จัดทำ

mcupattani@hotmail.com เมล์ส่วนงาน

โทรศัพท์ :
0-7345-0071
0-7345-0075

โทรสาร :
0-7345-0074

ลักษณะหน่วยงาน :
หน่วยงานระดับวิทยาลัยสงฆ์ อยู่ภายใต้สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

หน่วยงานภายใน
? ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
? ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
? ฝ่ายกิจการนิสิต
? สาขาวิชา
   - สาขาวิชาพุทธศาสตร์

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

   - สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

   - ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ๓ มีนาคม ๒๕๕๔