หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » การจัดการความรู้
  » ความเป็นมาของหน่วยงาน
  » โครงสร้างการบริหาร
  » งานทะเบียนนิสิต
  » ฐานข้อมูลงานวิจัย
  » ตราสัญลักษณ์
  » ประกันคุณภาพการศึกษา
  » ประวัติ
  » ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  » ภาควิชารัฐศาสตร์
  » เมนูเนื้อหา
  » กระดานสนทนา
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » สาขาวิชาที่เปิดสอน
  » หนังสือใหม่ที่น่าสนใจ
  » ห้องคอมพิวเตอร์
  » ห้องสมุด
 
 
โฮมเพจ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม เฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย

      ด้วยปี ๒๕๕๕ เมืองเชียงรายครบ ๗๕๐ ปี คณะสงฆ์ ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาวเชียงรายได้ จัดโครงการร่วมเฉลิมฉลองฯ ดังกล่าวหลาย ๆ โครงการ เช่น
       ๑)  โครงการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย
       ๒) โครงการจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
       ๓) โครงการพัฒนาดอยตุง

       ๔) โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
                
  
     โดยเฉพาะโครงการสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นโครงการที่จะยกฐานะห้องเรียนวัดพระแก้ว เป็นวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ในปี ๒๕๕๕ เพื่อจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง ๗๕๐ เมืองเชียงราย ในปี ๒๕๕๕
     ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการฯ ในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

    เม็งรายพ่อก่อเกิด        แท้เอย เชียงราย
หนึ่งพันแปดร้อยห้าหมาย  พุทธศก  
ดอยทองตระหง่านกราย    เฉียดฟ้า
ใกล้พระแก้วมรกตตก        เจดีย์วัดป่าเยี๊ยะ.

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย