หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน


วิชาตรรกศาสตร์
         เมื่อเราพูดว่า ตามธรรมดาแล้วทุกคนล้วนเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นด้วยกันทั้งนั้น เราหมายความถึงความรู้ชนิดไหน ในความรู้สึกที่ว่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วนี้เป็นผู้อยากรู้อยากเห็นอย่างช่วยไม่ได้นั้น
         เรารวมเอาความรู้ทุกชนิดเข้าไว้ด้วย แต่ถ้าเราจะตีความหมายข้อความประโยคนี้ว่า หมายถึงความรู้ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับมนุษย์พิเศษโดยเฉพาะละก็ ข้อความนั้นจะต้องหมายถึงความรู้ประเภทสุดท้าย นั่นคือ ความรู้ชนิดที่ประกอบด้วยเหตุผล
ศึกษารายละเอียด
วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท
         ผู้ตั้งระบบปรัชญานี้ขึ้นมา คือพระพุทธเจ้า ประมาณ ๖๒๓ ปี ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศาสดาผู้รู้แจ้งสัจจธรรม แล้วสิ้นสงสัยในเรื่องชีวิต จิตหรือวิญญาณ และเอกภพ ด้วยทรงใช้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์ทางจิต คือ การตระหนักถึงปัญหาความทุกข์สากลที่ทุกคนประจักษ์อยู่ ค้นหาสมุฎฐาน และวิธีการนำไปสู่การแก้ปัญหานี้เป็นผลสำเร็จ แล้วทรงนำมาประกาศเพื่อประโยชน์เกื้อกูลของชาวโลก โดยมิได้ผูกขาดสัจจธรรมเฉพาะชาติใดชาติหนึ่ง หรือแบ่งแยกบุคคลด้วยชาติ ชั้น และวรรณะ แต่อย่างไร
ศึกษารายละเอียด
วิชาบาลีไวยากรณ์
วิชาบาลีไวยากรณ์ ประกอบด้วย
         บาลีไวยากรณ์ ๑ ศึกษาอักขรวิธี วิธีอ่านภาษาบาลีตามหลักสมัญญาภิธาน และสนธิ ให้รู้ฐานกรณ์ การออกเสียง ตัวสังโยค การต่ออักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์ต่างๆ
         บาลีไวยากรณ์ ๒ ศึกษาประเภทของคำนาม และวิธีแจกตามองค์ประกอบของคำนาม รวมทั้งศึกษาสังขยาและอัพยยศัพท์
         บาลีไวยากรณ์ ๓ ศึกษากิริยาอาขยาต นามกิตก์ และกิริยากิตก์
         บาลีไวยากรณ์ ๔ ศึกษาสมาส และ ตัทธิต

ศึกษารายละเอียด
Religions Religions
วิชาศาสนาทั่วไปนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาทั่วไปในการที่จะนำความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนแก่ผู้ที่มีความสนใจ และยังเป็นการสร้างทรรศนะคติที่ดีทางพระพุทธศาสนาแก่บุคคลทั่วไป

ศึกษารายละเอียด
 Mahayana Buddhism
วิชาพุทธศาสนามหายานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายานในการที่จะนำความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนแก่ผู้ที่มีความสนใจ และยังเป็นการสร้างทรรศนะคติที่ดีทางพระพุทธศาสนาแก่บุคคลทั่วไป

ศึกษารายละเอียด
TipitakaStudies Studies Tipitaka Studies
วิชาพระไตรปิฎกศึกษานี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎกศึกษาในการที่จะนำความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนแก่ผู้ที่มีความสนใจ และยังเป็นการสร้างทรรศนะคติที่ดีทางพระพุทธศาสนาแก่บุคคลทั่วไป

ศึกษารายละเอียด

        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่างๆ
ศึกษารายละเอียด

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕