หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่าคลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
     
       หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
2. สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
     
       หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาธรรมนิเทศ
2. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
6. สาขาวิชาชีวิตและความตาย
7. สาขาวิชาปรัชญา
8. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
9. สาขาวิชาพุทธศาสตร์ และศิลปะแห่งชีวิต
10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
11. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
 
  หลักสูตรคณะพุทธศาสตร์
1. สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
2. สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
3. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรคณะครุศาสตร์
1. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว(๕ ปี)
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา(๕ ปี)
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(๕ ปี)
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ(๕ ปี)

หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
1. สาขาวิชาจิตวิทยา
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาสังคมวิทยา
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์
4. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
5.

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

     
       หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. สาขาวิชาปรัชญา
5. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
     
       หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
2. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
3. สาขาวิชาสันติศึกษา
4. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
     
       หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชาภาษาไทย
 
  หลักสูตรคณะพุทธศาสตร์
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. สาขาวิชาพระอภิธรรม
3. สาขาวิชาศาสนา
4. สาขาวิชาปรัชญา
5. สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
6. ภาษาบาลี
7. สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
8. สาขามหายานศึกษา
9. สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
10. สาขาวิชา Mahayana Studies
11. สาขาวิชา Buddhism and Management
12. สาขาวิชา Chinese Buddhism
13. สาขาวิชา Buddhist Leadership

หลักสูตรคณะครุศาสตร์
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
6.

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

7.

สาขาวิชาจริยศึกษา

8.

สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว

9. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาไทย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
4. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
5.

สาขาวิชาจิตวิทยา


หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์
2. สาขาวิชาสังคมวิทยา
3. สาขาวิชามานุษยวิทยา
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5.

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาบาลี
2. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2.1 สำหรับพระภิกษุ
2.2 สำหรับฆราวาส
3. สาขาวิชาปรัชญา
4. สาขาวิชาธรรมนิเทศ
5. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
6. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
7. สาขาวิชามหายานศึกษา
8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10. สาขาวิชาชีวิตและความตาย
11. สาขาวิชา สันสกฤต
12. สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
13. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
14. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
1. BUDDIST STUDIES
2. PHILOSOPHY
3. MAHAYANA BUDDHISM

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. สาขาวิชาปรัชญา
3. สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. พระไตรปิฎกศึกษา
2. วิชาชีพคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
1. บริหารกิจการคณะสงฆ
2. ภาษาจีน
3. ภาษาบาลี
4. ภาษาอังกฤษชั้นต้น
5. ภาษาไทย
6. ภาษาญี่ปุ่น
7. การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
8. พระพุทธศาสนา
9. พระธรรมทูต
10. วิชาการเทศนา
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕