หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

   


รับชม วีดีโอเทป แสดงธรรมะ
(Realplayer)

 


รับฟังการบรรยายธรรมะ

(Winmp or
Realplayer)
 
ปาฐกถาเรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยพระธรรมโกศาจารย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุมพุทธมณฑล นครปฐมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
     ตอนที่ ๕


 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕