หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน

 ผู้อำนวยการ
พระสุธีรัตนบัณฑิต , ดร.(สุทิตย์ อาภากโร )
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปธ.๗, ธ.บ., พช.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง -
วัน/เดือน/ปี เกิด -
สถานที่เกิด -
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
การศึกษา

- เปรียญธรรม ๗ ประโยค
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)
- พช.ม.(พัฒนาชุมชน)
- พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

ประวัติการทำงาน  
สถานที่ทำงาน

๑)สำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ห้องมุขตะวันออก ชั้น ๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร.๐-๒๒๒๖-๖๐๒๖ ภายใน ๑๑๐๓
๒) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
โทร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๒ ภายใน ๘๐๗๒ มือถือ : ๐๘๙-๖๖๙-๑๖๐๐

ที่อยู่ปัจจุบัน  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕