หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน

 ผู้อำนวยการ

พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ปธ.๗,พธ.บ(ศาสนา),ศศ.ม.(การบริหารองค์การ),
Ph.D.(Phil.),DODT.(ODT.),DM.(Pub.man)

วันที่เข้ารับตำแหน่ง -
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖
สถานที่เกิด บ้านโคกขมิ้น อำเภอ ห้วยราช  จังหวัด บุรีรัมย์
การศึกษา

- พ.ศ.๒๕๓๕ ป.ธ.๗ สำนักเรียนวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง         
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- Cert. in  Berkeley  University  of  California, [U.S.A.] 2547.
- Cert. in Technische  ILmenau  University  [Germany] 2547.
- พ.ศ.๒๕๓๕ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ  มหาวิทยาลัยเกริก
-พ.ศ.๒๕๔๘ปริญญาเอกใบที่ ๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาปรัชญา (Phil.) มหาวิทยาลัย
มคธ รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย
-พ.ศ.๒๕๕๐ปริญญาเอกใบที่๒ การพัฒนาและการปฏิรูปองค์กรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) (Doctor
of organization Development and Tranformation) สาขาการพัฒนาและปฏิรูปองค์กร
(ODT.) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ประเทศฟิลิปปินส์
-พ.ศ.๒๕๕๓ปริญญาเอกใบที่ ๓ จัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)(DM.) (Doctor of Management)
สาขาการจัดการภาครัฐ (Public of Management) (Pub. man.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การศึกษาพิเศษ

- พ.ศ.๒๕๓๔ สำเร็จหลักสูตรโครงการฝึกอบรมพระวิทยากร คณะกรรมการนิสิต มจร.
- พ.ศ.๒๕๓๔ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดีเบสทรีพลัส   จากโรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.๒๕๓๖ สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร   เพื่อการคุ้มครองและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์กรุงเทพมหานคร” จัดโดยโครงการวิจัยปฏิบัติการร่วมระหว่าง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กรุงเทพมหานครและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ.๒๕๓๗ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมพระสงฆ์กัมพูชาเพื่อสันติภาพ”  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์เพื่อการ พัฒนาสังคมไทย โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับต้นและระดับกลาง”จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- พ.ศ.๒๕๔๒ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับสูง” รุ่นที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันการฝึกอบรมผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ.๒๕๔๒ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ “นักเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุ กระจายเสียง”รุ่นที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ   สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
- พ.ศ.๒๕๔๓ ผ่านการทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ จากกรมประชาสัมพันธ์
- พ.ศ.๒๕๔๕ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ”วิทยากรทีมนำการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา”
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และเป็นประธานรุ่นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๔๖ สำเร็จหลักสูตรการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ๕ ส.จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๒ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
- พ.ศ.๒๕๕๔ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจรายงานวิจัย” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๔ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม “การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยบริษัทภาษรโปรดักชั่น กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นประธานรุ่นที่ ๑
- พ.ศ.๒๕๕๕ รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๕๕ รับเกียรติบัตรหัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- พ.ศ.๒๕๕๕ รับเกียรติบัตรหัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- พ.ศ.๒๕๕๖ รับตราตั้งพระกรรมวาจาจารย์ จากพระธรรมสิทธินายกเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๕๗ รับเกียรติบัตรสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
- พ.ศ. ๒๕๕๘ รับเกียรติบัตรการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อสารและการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Effective Communication & Pressentation Skill)
- พ.ศ. ๒๕๕๘ เกียรติบัตรหัวหน้าโครงการบรรพชาและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ มจร  วังน้อย อยุธยา

ด้านการสอน

- พ.ศ. ๒๕๓๒ –๒๕๓๓ เป็นครูสอนโรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นครูสอนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ เป็นครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ
- พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๗ เป็นครูสอนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา จ.นครปฐม
- พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙ เป็นครูสอนเด็กก่อนเกณฑ์สิทธิวิทยายน วัดชนะสงคราม
 - พ.ศ.๒๕๓๒ –๒๕๔๑ เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๑– ๒๕๔๖ เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย “สาขาธรรมนิเทศ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๔- ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓ เป็นอาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๔๘- ๒๕๔๙ เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์, คณะพุทธศาสตร์, คณะครุศาสตร์ มจร.ห้องเรียนวัดโสธรวราราม
- พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์ มจร.วังน้อย อยุธยา
- พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิชา ศาสนากับภาวะผู้นำ และวิชาธรรมนิเทศ
- พศ.๒๕๕๖ เป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิชาศาสนากับรัฐศาสตร์ และวิชาพระสงฆ์กับภาวะผู้นำ
- พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ชั้นปีที่ ๑ รวม ๓ คณะ พุทธฯ มนุษย์ฯสังคม ปีการศึกษาที่ ๒ วิชาธรรมนิเทศ
- พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๑วิชารัฐศาสตร์ในพระไตรปิฏก
- พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๒ วิชามนุษยกับสังคม
- พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ สาขาการจัดการเชิงพุทธ วิชาการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๓๖   เป็นเจ้าหน้าที่พุทธศาสตรบัณฑิต กองประชาสัมพันธ์ มจร.
- พ.ศ. ๒๕๓๗   เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มจร.
- พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร.
- พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสำนักส่งเสริมฯ มจร.
- พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐ เป็นผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร.
-พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.
-พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ เป็นผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.รอบที่ ๑ จำนวน ๔ ปี
-พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอบที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖
-พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
-พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รอบที่ ๒

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
- พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบันกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการ กิจการพระพุทธศาสนา กรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทน ราษฎร
- พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาองค์การพุทธศาสนิกสงเคราะห์กัมพูชาประเทศกัมพูชา
- พ.ศ.๒๕๓๘-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาชมรมเขมระนิสิต พระนิสิตชาวกัมพูชา มจร.
- พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบัน ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ.ดำเนินสะดวก   จ.ราชบุรี
- พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเผยแผ่ธรรมวิทยุและโทรทัศน์ มจร.
- พ.ศ.๒๕๓๗-ปัจจุบัน ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายบริหาร นิตยสารพุทธจักร มจร.
- พ.ศ.๒๕๓๘-ปัจจุบัน เป็นกรรมการสอบผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร.
 - พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจบัน เป็นรองประธานกรรมการศูนย์ IBMC INTERNATIONAL BUDDHISM MADITAION CENTRE MCU.
- พ.ศ.๒๕๔๗-ปัจจุบัน เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อมวลชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กทม.
- พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
- พ.ศ.๒๕๕๕ -ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นรองประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กทม.
- พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นประธานฝ่ายสวัสดิการ ทุกงานหลัก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา

๑) เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๔) เป็นที่ปรึกษาและตรวจเครื่องมือการวิจัย หลายสถาบัน
๕) เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖) เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาธรรมนิเทศ สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม.
๗) เป็นกรรมการสอบดุษฏีนิพนธ์ระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๘) เป็นกรรมการสอบดุษฏีนิพนธ์ระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         
ผลงานทางวิชาการ: งานหนังสือ

๑) ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (Riligious Ritual of Buddhist Days)
๒) พระรัตนตรัยกับการพัฒนาชีวิต  (The triple gem for developing Quality of life)
๓) วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไร (how  is importance of visakapuja day)
๔) ความฝันตามทัศนะเชิงพุทธ (dream on Buddhist view)
๕) บทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธ (Roles and  duties of buddists)

ผลงานทางวิชาการ: เอกสารประกอบการสอน

๑) เอกสารประกอบการสอน วิชา “พระพุทธศาสนามหายาน” ปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๙
๒) เอกสารประกอบการสอน วิชา “ทฤษฎีการเมืองและสังคม” ระดับปริญญาโท สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๓) เอกสารประกอบการสอน วิชา “รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ” ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ๒๕๔๙-๒๕๕๓
๔) เอกสารประกอบการสอน วิชา “การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น” ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๘-๒๕๕๐
๕) เอกสารประกอบการสอน วิชา “สัมมนาทางพระพุทธศาสนา” ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒
๖) เอกสารประกอบการสอนวิชา “พระไตรปิฎกศึกษา” ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙
๗) เอกสารประกอบการสอนวิชา “พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์” ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑
๘) เอกสารประกอบการสอนวิชา “ศาสนากับรัฐศาสตร์” ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒-๒๕๕๔ฃ
๙) เอกสารประกอบการสอนวิชา “ธรรมนิเทศ” ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
๑๐) เอกสารประกอบการสอนวิชา “การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ๒๕๕๘

         

ผลงานด้านวิจัย

๑) สารนิพนธ์ เรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระราชบัญญัติครณะสงฆ์และร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ... “Servey of the buddhits opinions on the sangha’s zct and the  draft of sangha’s” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก
๒) ดุษฏีนิพนธ์ เรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบการปกครองของพระสงฆ์อินเดียกับการปกครองคณะสงฆ์ไทย “ A comparative study  of Indian Buddhist sangha administration and Thailand Buddhist sangha  act.” มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
๓) ดุษฏีนิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยการพัฒนาองค์กับประสิทธิภาพของพระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย” (The organization development intervention on the  personal values of student monks at the faculty of buddism mahachulalongkornrajavidyalaya University Bangkok Thailand” มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เมืองซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
๔) ดุษฏีนิพนธ์ เรื่อง “การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามหลักธรรมาภิบาล” (The Administration of The  Thai Sangha and good Governance” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์

๑.รายการ “ตื่นเถิดชาวพุทธ” ออกอากาศพร้อมกัน ๑๔ สถานี มีสถานีหลักคือ

๑) สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ A.M คลื่นความถี่ ๑๔๒๒ KHZ. วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ปัจจุบัน 
๒)สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ระบบ F.M.คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๒-๒๕๕๗
๓)สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหทัยนเรศวร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕ MHZ.ตั่งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๘
4) สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHZ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๕๗

 ๒.รายการ “ธรรมะออนไลน์”

๑.สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗
๒.เครือข่ายสถานีวิทยุออกอากาศพร้อมกันทั้งในและต่างประเทศจำนวน ๒๐ สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ
๓. ออกอากาศสถานีวิทยุทาง INTERNET ชมและฟังได้ทั้งภาพและเสียงที่ WWW.BPCT.ORG ๒๕๕๐-๒๕๕๗
๓.รายการ "ธรรมะก่อนนิทรา” วันเสาร์-วันอาทิตย์ สถานีวิทยุวัดกทลิวนาราม ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ คลื่น FM.๑๐๒.๗๕ Mhz. ๒๕๕๐-๒๕๕๖
๔.รายการ "กระแสโลกกระแสธรรม”สถานีวิทยุคนไทยยูเค ทุกวันพุธ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐น.ที่เวปไซต์ www.konthaiuk.infor ๒๕๕๐-๒๕๕๗
๕.รายการ  “ตรงไปตรงมา” สถานีโทรทัศน์ช่องเอเชียอัพเดท ทุกวันศุกร์เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ร่วมกับ รศ.(พิเศษ) ดร.อดิศร เพียงเกษ เริ่มออกอากาศ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔-ปัจจุบัน   ๒๕๕๔-๒๕๕๗
๖.รายการ “เวทีธรรม”ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์ P&P Channel ๒๕๕๓-๒๕๕๔
๗.เป็นวิทยากรดำเนินรายการ “ฟังความรอบด้าน” สถานีโทรทัศน์ช่อง Peace tv ทุกวันศุกร์ เวลา ๒๒.๓๐-๒๓.๓๐ น. เริ่มออกอากาศ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา กุมาร
๘.เป็นวิทยากรดำเนินรายการ “ฟังความรอบด้าน” สถานีโทรทัศน์ช่อง Peace tv ทุกวันจันทร์ เวลา ๒๑.๓๐-๒๒.๓๐ น. เริ่มออกอากาศ ๑ มกราคม ๒๕๕๙  ดำเนินรายการโดยคุณณิชชนันท์        แจ่มดวง
๙.เป็นวิทยากรดำเนินรายการ “ตระเวนตระเวนธรรม” สถานีโทรทัศน์  DDTV ช่อง ๓๒๓ วัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลและเกียรติคุณ

- พ.ศ. ๒๕๔๔ รับรางวัล “เสมาคุณากร” เข็มและเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๔๔
- พ.ศ. ๒๕๔๕ รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” สาขาสื่อสารมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
- พ.ศ.๒๕๔๘ รับรางวัล “เหรียญเครื่องอิสสริยยศ” สาขาการพัฒนาประเทศ จากรัฐบาลประเทศกัมพูชา ลงนามโดยสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรี พระราชอาณาจักรประเทศกัมพูช
- พ.ศ.๒๕๕๔ รับรางวัล “การพัฒนาการทางจิต” จากสภาองค์กรพุทธ
- พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรางวัล “พุทธคุณูปการ” กาญจนเกียรติคุณ จากกรรมาธิการศาสนาศิลปและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  
- พ.ศ. ๒๕๕๗ รับโล่รางวัล “วิทยากรเสรีชน” จากกลุ่มเสรีชน  ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
- พ.ศ. ๒๕๕๘ รับโล่รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” จากศูนย์ครูพระสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๕๙ รับโล่รางวัลกาญจนเกียรติคุณ “ครูดี ศรีพอ.มจร.” จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ที่ ๑ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๕๐ ภายใน ๘๐๕๐   

ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดศรีสุดารามวรวิหาร  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕