หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
         หมวดหมู่ >

คำถาม : การที่ชาวพุทธรับไตรสรณคมณ์นั้น หมายความว่าอย่างไร

ตอบ : ขั้นตอนของการเป็นชาวพุทธ คือ การรับไตรสรณคมณ์ ขอถือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึกถึง

ในการรับพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น อาจมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างกัน ความหมายของพุทธะในขั้นต้นนั้น หมายถึง พระพุทธรูป ซึ่งเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ทรงชี้ทางเพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุความหลุดพ้น พุทธะในความหมายขั้นสูงขึ้นหมายถึง ความเป็นพุทธะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางจิตวิญญาณอันสูงสุด ที่พวกเราชาวพุทธอาจเข้าถึงได้ หากปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์

ในการทำความเข้าใจกับธรรมะก็เช่นกัน ในขั้นต้นอาจหมายถึง พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์คำสอนในพระพุทธศาสนา ในระดับสูงหมายถึง คำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งเมื่อเข้าถึงก็ย่อมทำให้บุคคลนั้นรู้แจ้งในพระธรรมอันประเสริฐ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยรับสั่งว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต, ผู้ใดเห็นตถาคต ผู้นั้นเห็นธรรม" นั้น หมายความว่า เมื่อผู้นั้นปฏิบัติ ก็ย่อมเข้าถึงการตรัสรู้ด้วยตนเอง

คำว่า "สงฆ์" ก็อาจจะเข้าใจได้หลายระดับ ขั้นต้นหมายถึง พระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ แต่ในระดับสูงหมายถึง พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นบุคคลในอุคมคติ โปรดสัตว์ในการเทศน์สอนและชี้นำสรรพสัตว์

ในการรับไตรสรณคมน์ จึงเป็นการน้อมรับเอาคุณสมบัติที่ปรากฏในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาปรับให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของเรานั่นเอง

Last update:16/03/2548 08:53:41
Author: webmaster

กลับหน้าหลักคำถามที่พบบ่อย
     

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕