หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่าคลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
ค้นหาจาก
คำค้น  

 คู่มือการใช้งาน Basic Search

Basic Search คือ เครื่องมือหรือโปรแกรม (Search Engine) ที่ช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบการสืบค้นข้อมูลจากทุกคำของข้อมูลจริง (Full Text Search) และสนับสนุน การสืบค้นโดยกำหนดเงื่อนไขบูลีนอย่างง่าย เริ่มต้นเข้าสู่ระบบการสืบค้นข้อมูล Basic Search ก่อนเริ่มการใช้งาน Basic Search ผู้ใช้ งานควรทำความรู้จักกับเครื่องมือของ Basic Search กันก่อน

ส่วนประกอบต่างของ Basic Search

1. ช่องเติมคำที่ต้องการค้นหา (Search Box) : สำหรับเติมคำสำคัญ (Keywords) ที่ท่านต้องการค้นหา
2. ปุ่มค้นหา (Search Button) : เริ่มทำการค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในช่องเติมคำที่ต้องการค้นหา
3. ค้นหาในหมวดหมู่อื่นๆ : ผู้ใช้สามารถเลือกให้ Basic Search ทำการค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ที่สนใจก็ได้

วิธีการใช้งาน Basic Search
ผู้ใช้ Basic Search สามารถเริ่มต้นสืบค้นข้อมูลได้ โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  • พิมพ์คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา ลงในช่องเติมคำที่ต้องการค้นหา (Search Box) โดย คำสำคัญผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • กดปุ่ม Search เพื่อเริ่มต้นการค้นหา Basic Search จะทำการประมวลผล และจะแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา ออกมาตามรูปภาพ ดังที่ได้แสดงไว้ข้างล่างนี้


การแสดงผลลัพธ์การค้นหา
ผลลัพธ์ที่ Basic Search แสดงออกมา ประกอบด้วย
1. หัวเรื่อง (Title) : แสดงชื่อหัวเรื่องของข้อมูล ผู้ใช้สามารถ เข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลจริงได้ โดยการ click ที่หัวเรื่อง
2. รายละเอียด (Description) : แสดงรายละเอียดของข้อมูลอย่างคร่าวๆ โดยในรายละเอียดนี้ จะเน้นคำสำคัญด้วยตัวอักษรสี เพื่อให้สะดุดตา โดยจะแสดง URL, วันที่ปรับปรุง, ขนาดของไฟล์ และ ถ้ารายละเอียดใดแสดงด้วยเครื่องหมาย "..." หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลได้ถูกตัดทอนมา เพื่อแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นคำสำคัญ +

นอกจากนี้ Basic Search ยังสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไขบูลีนอย่างง่ายๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และตรงความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยเงื่อนไขบูลีนที่ Basic Search สนับสนุนมีดังต่อไปนี้

  • เครื่องหมายบวก "+" : ใช้ระบุว่า เอกสารที่ต้องการสืบค้น ต้องปรากฏ คำสำคัญ(ที่ตามหลังเครื่องหมายบวกนี้) อยู่ในเอกสาร เป็นการให้ความสำคัญกับคำสำคัญนั้น ว่าจะต้องปรากฎในเอกสาร(ในภาษาทางตรรกศาสตร์ หมายถึง and นั่นเอง) เช่น ผู้ใช้ต้องการเอกสารที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสรรพากร โดยถือว่าเอกสารที่ค้นพบจะต้องปรากฎทั้งสองคำนี้ ผู้ใช้ต้องระบุคำสำคัญในช่อง search ดังนี้ +กิจกรรม+มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างที่ 1

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเอกสารที่ปรากฎทั้งคำว่า กิจกรรม และ มหาวิทยาลัย อยู่ในหน้าเอกสารเดียวกัน
แต่ถ้าหากผู้ใช้ ระบุคำสำคัญดังนี้ +กิจกรรม มหาวิทยาลัย (สังเกตว่า หน้า มหาวิทยาลัย ไม่มีเครื่องหมายบวกกำกับ) หมายถึง ผู้ใช้ให้ความสำคัญกับคำว่า กิจกรรม มากกว่า คำว่า มหาวิทยาลัย นั่นคือ เอกสารที่ค้นพบจะ ต้องปรากฏ คำว่า กิจกรรม ส่วน มหาวิทยาลัย(ซึ่งไม่มีเครื่องหมายบวกกำกับ)
จะปรากฎหรือไม่ปรากฎในเอกสาร ก็ได้

ตัวอย่างที่ 2

ลองสังเกตุจำนวนเอกสารที่ค้นพบเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างที่หนึ่งกับตัวอย่างที่สอง ปรากฎว่า จำนวนเอกสารในตัวอย่างที่หนึ่งน้อยกว่าในตัวอย่างที่สอง เพราะว่าตัวอย่างที่สองรวมเอาเอกสารที่ปรากฎคำว่า กิจกรรม แต่ไม่มีคำว่า มหาวิทยาลัย รวมอยู่ด้วย
 

ตัวอย่างที่ 3

ยิ่งระบุคำสำคัญมากขึ้น จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมากยิ่งขึ้น

  • เครื่องหมายลบ "-" : ใช้ระบุว่า เอกสารที่ต้องการสืบค้น ไม่ต้องการ ปรากฏคำสำคัญ(ที่ตามหลังเครื่องหมายลบนี้) อยู่ในเอกสาร (ในภาษาทางตรรกศาสตร์ หมายถึง not นั่นเอง) ยกตัวอย่างเช่น +กิจกรรม +มหาวิทยาลัย -  กีฬา

ตัวอย่างที่ 4 

หมายถึงการระบุให้หาเอกสารที่ปรากฎคำว่า กิจกรรม และ มหาวิทยาลัย ในหน้าเอกสาร แต่จะต้องไม่มีคำว่า กีฬา ปรากฎอยู่

  • เครื่องหมาย" " : ใช้คร่อมคำสำคัญที่ป็นคำวลีที่มีช่องว่างระหว่างคำ หรือ เพื่อให้ปรากฎเอกสารที่มีรูปแบบ (pattern) ตามรูปแบบที่นั้นจริงๆ เช่น ผู้ใช้ค้นหาคำว่า " หลักสูตรประจำภาค"

ตัวอย่างที่ 5

ลองสังเกตุผลที่แตกต่างจากการไม่ใช้ เครื่องหมาย " "

ตัวอย่างที่ 6

หมายเหตุ : การใช้เงื่อนไขบูลีนอย่างง่าย มีข้อที่ควรระมัดระวังดังนี้
1.การใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย บวก ("+") หรือ เครื่องหมาย ลบ ("-") ผู้ใช้จำเป็นต้องเขียนนำหน้าคำสำคัญ และ วางไว้ชิดคำสำคัญเสมอ ยกตัวอย่างเช่น
+กิจกรรม -กีฬา  เป็นต้น

2 .การใช้คำสำคัญ (Keywords) มากกว่า 1 คำ จะทำให้ผลลัพธ์การค้นหาจำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ได้ผลตรงความต้องการของผู้ใช้ยิ่งขึ้น นั่นคือ ถ้าหากผู้ใช้ยิ่งระบุคำสำคัญมากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ผลลัพธ์จากการค้นหามีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น โดยอันดับการวางตำแหน่งของคำสำคัญก่อนหลัง จะไม่มีผลแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น +กิจกรรม -มหาวิทยาลัย กับ -มหาวิทยาลัย +กิจกรรม จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกัน

3 .โดยปกติ Basic Search จะถือว่า การระบุคำสำคัญมากกว่า 1 คำ โดยไม่กำกับเครื่องหมายบูลีนตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น หมายถึง หรือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ระบุ กิจกรรม มหาวิทยาลัย หมายถึงการสั่งให้ค้นหาเอกสารที่มีคำว่ากลุ่มหรืออินเทอร์เน็ต คำใดคำหนึ่ง หรือ ทั้งสองคำ
4 .หากผู้ใช้งาน Basic Search แล้วไม่พบเอกสารตามที่ระบุในช่อง search box อาจเนื่องมาจากหลายกรณีเช่น

  • ใช้งาน Basic Search ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ผู้ใช้งานพิจารณาการใช้งานอีกครั้ง หรือ ทำความเข้าใจวิธีใช้งานให้ถูกต้องเสียก่อน โดยการอ่านคู่มือการใช้งาน Basic Search

  • ไม่พบเอกสารที่ระบุจริงๆ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูล

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕