หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน

สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประกอบด้วย
  กฏบัตรของคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาต
  ธรรมนูญของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาต
  ปฏิญญากรุงเทพฯ
  สรุปธรรมนูญของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

บันทึกความเข้าใจ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

  บันทึกความเข้าใจ ของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
  บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างสมาชิกสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
  Collaboration on Establishing Mekong Centre for Buddhist Studies(MCBS)

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

เว็บไซต์
- สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
- งานประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๑


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- The Fourth International Buddhist Conference on the United Day of Vesak
- The Association of Theravada Buddhist Universities

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕