หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน

     
   
 
  โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
  ภาคเช้า
การแสดงพิธีเปิดการประชุม
คำกล่าวรายงานและสัมโมทนียกถา
กล่าวต้อนรับโดย พระธรรมโกศาจารย์
สุนทรพจน์ภาคเช้า
แถลงข่าวโดย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ภาคบ่าย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเปิดการประชุมชาวพุทธ
สุนทรพจน์ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวต้อนรับโดย นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุนทรพจน์สารจากผู้นำชาวพุทธและบุคคลสำคัญ
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
  กลุ่มที่ ๑ การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยมุมมองชาวพุทธ (Global Recovery-The Buddhist Perspective)
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
  กลุ่มที่ ๒ การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยการพัฒนาทางจิต(Global Recovery through Mental Well-being)
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
  กลุ่มที่ ๓ การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยการศึกษาเชิงพุทธ (Global Recovery through Buddhist Education)
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
  กลุ่มที่ ๔ การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (Global Recovery through Harmonious Co-existence)
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
  กลุ่มที่ ๕ การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยนิเวศวิทยาเชิงพุทธ (Global Recovery through Buddhist Ecology)
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
  กลุ่มที่ ๖ การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเพื่อ สังคม (Global Recovery through Engaged Buddhism)
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
  การประชุมปฏิบัติการ ๒ กลุ่ม คือ
  กลุ่มที่ ๑ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
  กลุ่มที่ ๒ พระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Texts)
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
  ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
 
ชมภาคเช้า ชมภาคบ่าย
  วีดีโอประมวลสรุปการประชุม ๒๓-๒๔ พ.ค. ๒๕๕๓
   
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕