หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่าคลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
     
 
  พระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
สำนักงานพระสอนศิลธรรม
website :www.krupra.net
     
  ค่ายคุณธรรม "ค่ายวัยใส"
ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ทั้งในและนอกสถานที่
website :www.kaiwaisai.com
     
  ธรรมพัฒนาองค์กร "Dhamma O.D."
ธรรมะเพื่อการทำงานที่ความสุข ทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
website :www.kaiwaisai.com
     
  การปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนทั่วไป
หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป เดือนละ ๒ ครั้ง จัดภายในมหาวิทยาลัย
website :www.vipassanathai.org
สมัคร :http://vipassanathai.org/main.php?url=tableall
     
  วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
หลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากรด้วยวิปัสสนากรรมฐานจัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
website :www.vipassanathai.org
สมัคร :http://vipassanathai.org/main.php?url=course
     
  โรงเรียนวิถีพุทธ
การพัฒนาการศึกษาแนวพุทธ การจัดการศึกษาและกิจกรรมการพัฒนา
website :www.vitheebuddha.com/
สมัคร/ค้นหา ร.ร.:http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=school
     

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕