หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า



  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: ศาสตร์พระราชา

        ขอนุโมทนาชื่นชมยินดี ในน้ำใจของวิทยากรทั้งหลายที่ได้แสดงปาฐกถาและร่วมอภิปรายเรื่อง"ศาสตร์พระราชาในมิติพระพุทธศาสนา" ที่เพิ่งจบลงไป การปาฐกถาและการอภิปรายเรื่องนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่า ...อ่านต่อ...

ข่าวเด่น
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

ผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศ ร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก สดุดี  "ในหลวง" รัชกาลที่ 9

พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์

หัวข้อหลักในการจัด ประชุมผู้นำชาว อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก...  
  Welcome Address by Phra Brahmapundit on The Opening Ceremony of Vesak 2018...  
  Honorable Prime Minister of Bhutan Keynote Speech on The Opening Ceremony of Vesak 2018 ...  
  งานวิจัยแห่งชาติ61! "ม.สงฆ์มจร"โชว์พุทธนวัตกรรม เครื่องถ่ายคัมภีร์ใบลานเครื่องแรกของโลก...
  เฉลิมพระเกียรติ"แม่ของแผ่นดิน""ม.สงฆ์มจร"จัดเจริญพระพุทธมนต์...
  เณรป.ธ.3อายุ14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์ ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่"IBSCมจร"...
  อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน International Conference -Re-Learning to Be Human for Global Times: The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies ...
  มจร ติดอันดับ ๒๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๑...
  "พระสอนศีลธรรม มจร" คว้าพระ-เณรทีมหมูป่า ถอดบทเรียน"3ส."...
  เชิญร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑...
  กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ...
  กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning...
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการปฐมนิเทศคณะพุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑...
  โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561...
  ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขอกำหนดอัตรากำลัง (ลูกจ้างมีหมายเลข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร มจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริหารร้านค้าในงานประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรื้อและย้ายป้ายโครงเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา 2561...
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5...  
  คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑...  
  ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน...  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...  

บทความ
   “การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา”... :: พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
   พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย... :: กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
   เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   พัฒนาความรู้ ควบคู่การปฏิบัติงานจริง... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตามดู รู้ทัน... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   พระธรรมทูต : ผู้แทนของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ๖ เทคนิคการสอนนิสิตนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทฤษฎี ABL... :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย
   ๙ เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิชิตทุนอุดหนุนการวิจัยระดับชาติ... :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย
   THE ROLE OF BUDDHIST MONK ON CONFLICT RESOLUTION IN THAI SOCIETY... :: Phra Weearasak Jayadhammo (Tah Suwannawong)


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


Rector's Channel
ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
MCU e-Book
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐