หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี ::ปฎิญญากรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๓

        เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาข บูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสำนักงาน ประจำภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔) ดังนั้น วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี ๒๕๔๓ ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย...อ่านต่อ...

ข่าวเด่น
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง

ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก ให้ความสำคัญกับสันติศึกษาเกิดขัดแย้งแก้ไขด้วยการเจรจาของฝ่ายต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก...
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙...
  จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...
  รอง กต พร้อมพระธรรมทูต ร่วมถวายสักการะในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระพรหมวชิรญาณ...
  MESSAGES THE CELEBRATION OF INTERNATIONAL BUDDHIST CONFERENCE FROM BUDDHIST LEDDERS BELOW...
  13th Anniversary Celebration of the United Nations Day of Vesak Announcing the 2016/B.E. 2559...
  พระศรีคัมภีรญาณ รองฯ ฝ่ายวิชาการ มจร บรรยายแก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ...  
  คุณ Anne Lee Seshadri ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกา บรรยายแด่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ...
  ขอเชิญร่วมงาน วันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๒ ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙...
  พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง บรรยายพิเศษแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22 มจร...
  จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ ...
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษา...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ส่งมอบนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา...
  แจ้งนิสิตทุนเฉลิมราชกุมารี มาติดต่อขอรับแบบฟอร์มเอกสารขอรับทุนฯ ...
  คณะพุทธศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับปริญญา...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพแม่สมพิศ ศรีอร่าม มารดาของนายภูริทัต ศรีอร่าม...
  คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 และการกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษา คณะสังคมศาสตร์...
  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลัเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการบริหารทั่...
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙...
  คณะพุทธฯ นัดประชุมผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม...
  บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์" ...
  นายภูริทัต ศรีอร่าม เข้าร่วมการประชุมพัฒนาระบบการสืบค้นและการอนุรักษ์เอกสารโบราณ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในไทย...
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...  
  รับสมัคร นิสิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับสมัครแล้ว วันนี้ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ...  
  Faculry of Buddhism, Open for New Students in Academic Year 2016...
  คณะดำเนินการงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ออกแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ เทศบาลตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา...
  คณะดำเนินการงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ออกแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ เขตอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา...
  คณะดำเนินการงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ออกแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา...
  ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน...  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...  

บทความ
   การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้,หางโจว)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   Buddhism and Holistic Health... :: Assoc. Prof. Ven. Hansa Dhammahaso, Ph.D.
   STRATEGIC MANAGEMENT IN DISSEMINATING BUDDHISM OF THAI BUDDHIST MISSIONARY MONKS... :: Phra Soravit Duangchai,Ph.D.
   Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation... :: Phramaha Pairat Khienwong6
   การอุดมศึกษา : การศึกษาเพื่อประชาชน (HIGHER EDUCATION : EDUCATION FOR PEOPLE)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา... :: พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ
   การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต... :: ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
   จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ ... :: สรวิชญ์ ดวงชัย,ดร.
   No River, No Peace: Buddhism along the Mekong River... :: Dr. Hansa Dhammahaso & Dr. Dion Peoples
   บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามระบอบประชาธิปไตย... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐