หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี ::ปฎิญญากรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๓

        เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาข บูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสำนักงาน ประจำภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔) ดังนั้น วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี ๒๕๔๓ ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย...อ่านต่อ...

ข่าวเด่น
พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์

พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯ ที่วัดกวงหมิงซาน สิงคโปร์


พระพรหมบัณฑิตพบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯ ที่วัดกวงหมิงซาน&n อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  มจร เปิดโครงการมหาวิทยาลัยฯ ปลอดบุหรี่ต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อน 5 วิทยาเขตทั่วประเทศพร้อมกัน...  
  พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้บริหารมหาจุฬาฯ เดินทางไปยังสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯได้บรรยายพิเศษเรื่อง 'ซาร์ต กับพระพุทธศาสนา' ...
  พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้บริหารมหาจุฬาฯเดินทางถึงสนามบินกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี...
  พิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย ...
  จี้พระเปลี่ยนแนวเผยแผ่รับมือภัยศาสนา...
  งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา บริหารการศึกษา...
  ผู้บริหาร และคณะ ร่วมแสดงมุทิตากับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ในโอกาสได้รับปริญญาดุษฏีกิตติมศักดิ์...
  ประกาศ เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่_1_2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์_คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ...
  ประกาศ เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่_1_2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์_คณะสังคมศาสตร์ ภาคปกติ...
  ประกาศ เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่_1_2559 สาขาวิชาสังคมศึกษา_คณะครุศาสตร์...
  ประกาศ เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่_1_2559 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา_คณะพุทธศาสตร์...
  ประกาศ เรื่อง #ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่_1_2559 (หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ - ป.บส.)...
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559...
  การสัมมนาปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ นิสิตชั้นปี่ที่ ๕ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  แจ้งประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559...
  เชิญร่วมประชุมการร่างแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  บุคลากร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)...
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน ตำรา และหนังสือ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ...
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี...
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สถาบันวิปัสสนาธุระและศูนย์อาเซียนศึกษา...  
  รับสมัครนิสิตใหม่ปี ๒๕๕๙ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ...  
  แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 จังหวัดนครนายก...  
  แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...  
  แจ้งประกาศผลสอบสัมพากษ์ เข้าศึกษาต่อคณะพุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2559...  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...  
  ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน...  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...  

บทความ
   การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้,หางโจว)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   Buddhism and Holistic Health... :: Assoc. Prof. Ven. Hansa Dhammahaso, Ph.D.
   STRATEGIC MANAGEMENT IN DISSEMINATING BUDDHISM OF THAI BUDDHIST MISSIONARY MONKS... :: Phra Soravit Duangchai,Ph.D.
   Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation... :: Phramaha Pairat Khienwong6
   การอุดมศึกษา : การศึกษาเพื่อประชาชน (HIGHER EDUCATION : EDUCATION FOR PEOPLE)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา... :: พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ
   การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต... :: ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
   จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ ... :: สรวิชญ์ ดวงชัย,ดร.
   No River, No Peace: Buddhism along the Mekong River... :: Dr. Hansa Dhammahaso & Dr. Dion Peoples
   บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามระบอบประชาธิปไตย... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐