Untitled Document
  สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก...  
  Welcome Address by Phra Brahmapundit on The Opening Ceremony of Vesak 2018...  
  Honorable Prime Minister of Bhutan Keynote Speech on The Opening Ceremony of Vesak 2018 ...  
  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา...
  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’...
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก(พระพุทธศาสนา) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๖๑ ...
  Vice Rector Joins First Meeting Prepared Vesak Day 2019 in Vietnam...
  สื่อเวียดนามแห่ทำข่าวเจ้าภาพฉลองวันวิสาขบูชาโลก 2562...
  อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์...
  นศท.บุกบำเพ็ญประโยชน์ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มอบหมายผู้ช่วยผู้รักษาการเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธโสธราศรมสวนช่วย...
  นิสิตเก่ง ดี !!! ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มอบหมายผู้รักษาการเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธโสธราศรมสวนช่วย...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดสอบข้อสอบกลาง MCU Test ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑...
  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา...
  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงาน ”วันกตัญญู" รำลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...
  ประชุมรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560...
  การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพบุคลากรการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้งที่ ๑๒...
  ผู้อำนวยการเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สมศ.รอบ ๔"...
  บัณศิตศึกษา สาขาวิลาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๑...
  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๑...
  รับฟังคำวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร ส่วนกลาง...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ วส.พุทธโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประะกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลาไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  บัณฑิตวิทยาบัย เปิดรับสมัครสินิตใหม่...  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา 2561...
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5...