Untitled Document
  คำสั่งแต่งตั้ง รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้เจตำจนงสุจริตฉบับเดิม...
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต...
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ...
  บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะผู้บริหาร สคบท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
  อบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา...
  อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา...
  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สคบท จัดประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
  ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขอกำหนดอัตรากำลัง (ลูกจ้างมีหมายเลข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มจร ครั้งที่ 3/2561...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
  ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์เข้าประชุมประจำเดือน มิถุนายน ปี 2561...
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าร่วมการรับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี...
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริหารร้านค้าในงานประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรื้อและย้ายป้ายโครงเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องกิจการต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
  ประกาศ "ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา 2561...
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5...  
  คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...