Untitled Document
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  "มจร"ขอบคุณ"บิ๊กตู่"ห่วงคุณภาพการศึกษา ม.สงฆ์...  
  พระพรหมบัณฑิต นำพระสงฆ์รับบิณฑบาตและเป็นประธานในพิธีการพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดชัยมงคลวราราม สาขาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา...
  พระพรหมบัณฑิต เข้าประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล...
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...
  "วันกตัญญู" รำลึกคุณูปการของบุคคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐...
  ประเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา...
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน ๗ รายการ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา_การจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ...  
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์...  
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างศาลาการเปรียญ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60...  
  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์(เสาร์-อาทิตย์)...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ประจำปี 2560...