Untitled Document
  สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก...  
  Welcome Address by Phra Brahmapundit on The Opening Ceremony of Vesak 2018...  
  Honorable Prime Minister of Bhutan Keynote Speech on The Opening Ceremony of Vesak 2018 ...  
  งานวิจัยแห่งชาติ61! "ม.สงฆ์มจร"โชว์พุทธนวัตกรรม เครื่องถ่ายคัมภีร์ใบลานเครื่องแรกของโลก...
  เฉลิมพระเกียรติ"แม่ของแผ่นดิน""ม.สงฆ์มจร"จัดเจริญพระพุทธมนต์...
  เณรป.ธ.3อายุ14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์ ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่"IBSCมจร"...
  อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน International Conference -Re-Learning to Be Human for Global Times: The Role of Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies ...
  มจร ติดอันดับ ๒๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๑...
  "พระสอนศีลธรรม มจร" คว้าพระ-เณรทีมหมูป่า ถอดบทเรียน"3ส."...
  เชิญร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑...
  กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ...
  กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning...
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการปฐมนิเทศคณะพุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑...
  โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561...
  ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขอกำหนดอัตรากำลัง (ลูกจ้างมีหมายเลข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร มจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริหารร้านค้าในงานประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรื้อและย้ายป้ายโครงเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา 2561...
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5...  
  คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...