Untitled Document
  สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก...  
  Welcome Address by Phra Brahmapundit on The Opening Ceremony of Vesak 2018...  
  Honorable Prime Minister of Bhutan Keynote Speech on The Opening Ceremony of Vesak 2018 ...  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 ...
  รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562...
  อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑...
  ขอนิมนต์ เชิญ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล...
  “รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63...  
  'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน...
  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย...
  รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562...
  ทำความดีเพื่อพ่อวันพ่อแห่งชาติ มจร ประชุมกับพระธรรมทูตมาจากต่างประเทศ...
  อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร...
  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑...
  มจร ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ...
  เจริญพระพุทธมนต์ น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙...
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  แจ้งนัดประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่่ คณะพุทธศาสตร์ ประชุมครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑...
  เริ่มแล้ว...สำหรับการบำเพ็ญบารมีในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑...
  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพโยมมารดา พระครูโสภณสรกิจ ...
  ผังแสดงสถานที่จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  ปฐมนิเทศนิสิต เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑...
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๑...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑...
  ประชุมเรื่องการพัฒนาและยกระดับโครงการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต...
  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑...
  ประชุมรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560...
  การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพบุคลากรการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้งที่ ๑๒...
  ผู้อำนวยการเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สมศ.รอบ ๔"...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  รับฟังคำวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร ส่วนกลาง...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ วส.พุทธโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประะกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลาไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 ...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม...
  บัณฑิตวิทยาบัย เปิดรับสมัครสินิตใหม่...  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา 2561...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...