Untitled Document
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  สัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”...
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561...
  รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๔ ปี ๖๑...
  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดป้ายอาคารและแสดงปาฐกถานำเป็นภาษาอังกฤษในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑...
  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560) ...
  รายการ "รู้ธรรมนำชีวิต" คว้ารางวัล ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม...
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน ๗ รายการ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา_การจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ...  
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์...  
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างศาลาการเปรียญ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60...  
  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์(เสาร์-อาทิตย์)...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ประจำปี 2560...