Untitled Document
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาในหัวข้อว่า "สงฆ์กับการครองตนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐" ...
  มส.แต่งตั้งผู้บริหาร-มจร.'กก.ปฏิรูปพุทธศาสนา'...
  มส.บุกยูเอ็นดูลาลีสร้างสันติภาพโลก...
  เรียน 5 ภาษาอาเซียน 30 ชั่วโมง กับสถาบันภาษา มจร...
  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา...
  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ปาฐกถาเรื่อง "พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"...
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐...
  สาขาวิชาสังคมศึกษา ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษา (ภาคกลางตอนล่าง) ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น...
  บุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ...
  ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก...
  เชิญประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา_การจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ...
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์...
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างศาลาการเปรียญ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหมู่กุฎิสงฆ์ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60...
  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์(เสาร์-อาทิตย์)...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...
  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ประจำปี 2560...