Untitled Document
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (Big Data Thailand ๔.๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (Big Data Thailand 4.0) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...  
  รับฟังคำวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร ส่วนกลาง...
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญา โท-เอก ปีการศึกษา 2562 ...
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562...  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 ...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม...  
  บัณฑิตวิทยาบัย เปิดรับสมัครสินิตใหม่...  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา 2561...