หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
 
หน้าหลัก » คลังความรู้ฝ่ายพัสดุ
Hits : 62447
Name Date added
Downloads
Total
Availability
คู่มือการกำหนดเลขพัสดุ

คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานพัสดุ ใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดหมายเลขพัสดุให้เป็นระบบ และมาตรฐานเดียวกันทุกหน่...
OS:xp
File Size:1443.11 KB

28/05/2551
57902
Download Now
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549...
OS:xp
File Size:409.59 KB
28/05/2551
8054
Download Now
พส. ๑ ใบเสนอซื้อ/จ้าง
พส. 1 ใบเสนอซื้อ/จ้าง (เมื่อผ่านแผนการจ่ายงบประมาณประจำปีเท่านั้น) ...
OS:
File Size:0 KB
10/11/2553
4768
Download Now
พส.๑๓ แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

   เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่ชำรุดของหน่วยงานต่างๆ นำกลับมาใช้งานได้อีก ทางฝ่ายพัสดุ จึงได้กำหนดแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมเพื่อบริการแก่หน่วยงานต่า...
OS:
File Size:68.51 KB

11/11/2553
7741
Download Now
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔
     ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ...
OS:
File Size:0 KB
11/11/2553
4635
Download Now
การจ้างทำของกับอากรแสตมป์
      เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดอากรแสตมป์แ...
OS:
File Size:0 KB
05/01/2554
66368
Download Now
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2555

สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ได้จัดทำบั...
OS:
File Size:9099.76 KB

26/04/2555
7215
Download Now
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2555

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบั...
OS:
File Size:929.46 KB

26/04/2555
4102
Download Now
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕