หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
          คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
          
          ๑. ชื่อหลักสูตร
               ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
               ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Educational Administration
          
          ๒. ชื่อปริญญา
               ๒.๑ ชื่อปริญญาภาษาไทย
                      ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
                      ๒.๑.๒ ชื่อย่อ พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
               ๒.๒ ชื่อปริญญาอังกฤษ
                      ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts in Education (Educational Administration)
                      ๒.๒.๒ ชื่อย่อ B.A. in Ed. (Educational Administration)

          ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
            ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          ๔. วัตถุประสงค์
              ๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบิรหารงานด้านการศึกษา
              ๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กับการศึกษาสายสามัญ
              ๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประยุกต์หลักการบริหารการศึกษาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
              ๔.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา       
        ๕. โครงสร้างหลักสูตร    
            ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
            ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
            ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
            ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
            ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
            ๕.๖ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต

       รายวิชาในหลักสูตร  
           ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
            ดูรายละเอียดในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา             คณะพุทธศาสตร์

           ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต
           ให้นิสิตศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่ม
           วิชาภาษาบาลี ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วยกิต ดังมี
           รายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
           คณะพุทธศาสตร์ และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ หน่วยกิต
           ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
           ๒๐๑ ๑๐๑ การศึกษาในพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๑๐๒ พระสงฆ์กับการศึกษาไทย ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๒๐๑ พุทธปรัชญาการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๐๑ พุทธธรรมสำหรับครู ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๐๒ พุทธวิธีการสอน ๒ (๒-๐-๔)

           ๕.๓ วิชาชีพครู  
           นิสิตคณะครุศาสตร์ต้องศึกษาวิชาชีพครูเป็นวิชาบังคับไม่น้อยกว่า ๓๐
           หน่วยกิต ดังนี้
               ๕.๓.๑ วิชาบังคับ ๒๒ หน่วยกิต
               ๕.๓.๒ วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต
                      ๑) พุทธธรรมสำหรับครู ๖ (๒-๐-๔)
                      ๒) พุทธวิธีการสอน ๒ (๒-๐-๔)

               ๕.๓.๑ วิชาบังคับ ๒๒ หน่วยกิต
           ๒๐๑ ๑๐๓ พื้นฐานการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๑๐๔ ความเป็นครู ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๒๐๒ การศึกษากับชีวิตและชุมชน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๒๐๓ การพัฒนาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๒๐๔ จิตวิทยาการเรียนการสอน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๒๐๕ สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๐๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๐๔ วิทยาการการสอน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๐๑ ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๐๒ ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๔ (๐-๘-๑๒)

              ๕.๓.๒ วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต
           ๑) กลุ่มวิชาบังคับเลือก ๖ หน่วยกิต 
( โดยเลือกจาก )
           ก. กลุ่มปฐมวัยศึกษา  
           ๒๐๑ ๓๐๕ พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๐๖ พระพุทธศาสนากับเด็กปฐมวัย ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๐๗ สื่อการสอนระดับปฐมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

           ข. กลุ่มประถมศึกษา  
           ๒๐๑ ๓๐๘ พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา  
           ๒๐๑ ๓๐๙ หลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
                            ระดับประถมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๑๐ สื่อการสอนระดับประถมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๑๑ การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๑๒ การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๑๓ การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
                            และระดับประถมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)

           ค. กลุ่มมัธยมศึกษา  
           ๒๐๑ ๓๑๔ พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๑๕ หลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา                             ระดับมัธยมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๑๖  สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

           ง. กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนและบริหารการศึกษา  
           ๒๐๑ ๓๑๗ การสอนพระพุทธศาสนานอกโรงเรียน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๑๘ การบริหารตามแนวพุทธศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๑๙ การแนะแนวการศึกษาและการให้คำปรึกษา ๒ (๒-๐-๔)

           ๒) วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต  
           ๒๐๑ ๓๒๐ การศึกษากับการพัฒนาสังคม ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๒๑ การวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๒๒ การสร้างแบบทดสอบ ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๒๓ การวัดผลการเรียนรู้ทางด้านจิตพิสัย ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๒๔ สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๒๕ วิทยาการการศึกษาพิเศษ ๒ (๒-๐-๔)

           ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
               ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๒๒ หน่วยกิต
               ๕.๔.๒ วิชาเลือก   ๘ หน่วยกิต
                      ๑) วิชาบังคับเลือก   ๒ หน่วยกิต
                      ๒) วิชาเลือก   ๖ หน่วยกิต

               ๕.๔.๑ วิชาบังคับ ๒๒ หน่วยกิต
           ๒๐๑ ๓๒๖ หลักการศึกษาการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๒๗ ระบบบริหารการศึกษาไทย ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๒๘ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๒๙ การจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๓๐ การบริหารบุคลากรในโรงเรียน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๓๓๑ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๐๓ การบริหารการเงินและงบประมาณโรงเรียน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๐๔ การบริหารกิจการนักเรียน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๐๕ การบริหารงานวิชาการ ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๐๖ การบริหารอาคารเรียนและภาวะแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๐๗ กฎหมายการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

               ๕.๔.๒ วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต
           ๑) วิชาบังคับเลือก ๒ หน่วยกิต  
           ๒๐๑ ๔๐๘ โรงเรียนกับชุมชน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๐๙ การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๑๐ การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๑๑ การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

           ๒) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
           ๒๐๑ ๔๑๒ นวัตกรรมทางการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๑๓ สัมมนาปัญหาการบริหารการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๑๔ มนุษยสัมพันธ์กับการบริหารโรงเรียน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๑๕ หลักการนิเทศการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๑๖ ภาวะผู้นำทางการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๑๗ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)
           ๒๐๑ ๔๑๘ กรณีศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

           ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
           นิสิตวิชาเอกการบริหารการศึกษา ต้องศึกษาวิชาโทสาขาอื่นสาขาใด            สาขาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
           ราชูปถัมภ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
           อาจารย์ที่ปรึกษา

           ๕.๖ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
           นิสิตวิชาเอกการบริหารการศึกษา ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เปิด
           สอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิชา
           เลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
           อาจารย์ที่ปรึกษา

           ๕.๗ วิชาโทการบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
           นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิชาโท ต้องศึกษา
           วิชาเอกการบริหารการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ตาม
           องค์ประกอบดังนี้
               ๕.๗.๑ วิชาบังคับ ๗ วิชา ๑๔ หน่วยกิต
               ๕.๗.๒ วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต
               ให้เลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ในวิชาเอกบริหารการศึกษาอีก ไม่น้อยกว่า
               ๔ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

           ๕.๘ วิชาชีพครู ๓๐ หน่วยกิต
           นิสิตในคณะอื่นจากคณะครุศาสตร์ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาชีพครู ต้อง
           ศึกษาวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต มีรายละเอียดตามข้อ
           ๕.๓