หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
         คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน


           ๑.ชื่อหลักสูตร
               ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
               ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Non-Formal Education

           ๒.ชื่อปริญญา
               ๒.๑ ชื่อปริญญาภาษาไทย
                      ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม พุทธศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
                      ๒.๑.๒ ชื่อย่อ พธ.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
               ๒.๒ ชื่อปริญญาอังกฤษ
                      ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts in Education (Non-Formal Education)
                      ๒.๒.๒ ชื่อย่อ B.A. in Ed. (Non-Formal Education)

           ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
            ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           ๔. วัตถุประสงค์
                 ๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                 ๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถให้คำปรึกษาและจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                 ๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาประยุกต์
                         ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
                 ๔.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีค่านิยมในด้านวัฒนธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา

          ๕. โครงสร้างหลักสูตร    
               ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต
               ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
               ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
               ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
               ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
               ๕.๖ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต

               รายวิชาในหลักสูตร    
               ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
               ดูรายละเอียดในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา                คณะพุทธศาสตร์

               ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                ให้นิสิตศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
                กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วย
                กิต ดังมีรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระ
                พุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
                ๑๐ หน่วยกิต ดูรายละเอียดในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
                ครุศาสตร์

               ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ู                รายละเอียดในวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา                 คณะครุศาสตร์

               ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                    ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๒๔ หน่วยกิต
               ๒๐๒ ๓๐๑ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ๓ (๓-๐-๖)
               ๒๐๒ ๓๐๒ การจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ๓ (๓-๐-๖)
               ๒๐๒ ๓๐๓ การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการ                                  ในชุมชน ๓ (๓-๐-๖)
               ๒๐๒ ๓๐๔ หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม ๓ (๓-๐-๖)
               ๒๐๒ ๓๐๕ การศึกษาทางไกล ๓ (๓-๐-๖)
               ๒๐๒ ๓๐๖  สื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน ๓ (๓-๐-๖)
               ๒๐๒ ๔๐๕ สถาบันสงฆ์กับการศึกษานอกระบบ
                                 โรงเรียน
๓ (๓-๐-๖)
               ๒๐๒ ๔๐๖  สัมมนาปัญหาการศึกษานอกระบบ
                                 โรงเรียน
๓ (๓-๐-๖)

                   ๕.๔.๒ วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
               ๒๐๒ ๓๒๕ วิทยาการการศึกษาพิเศษ ๒ (๒-๐-๔)
               ๒๐๒ ๔๐๑ การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต ๒ (๒-๐-๔)
               ๒๐๒ ๔๐๒ สิ่งแวดล้อมกับชุมชน ๒ (๒-๐-๔)
               ๒๐๒ ๔๐๓ บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ๒ (๒-๐-๔)
               ๒๐๒ ๔๐๔ การประชาสัมพันธ์สำหรับการศึกษานอก
                                 ระบบโรงเรียน
๒ (๒-๐-๔)

               ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
               นิสิตวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน ต้องศึกษาวิชาโทสาขาอื่น
               สาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ
               บรมราขูปถัมภ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบ
               ของอาจารย์ที่ปรึกษา

               ๕.๖ วิชาเลือกเสร ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
               นิสิตวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน ต้องเลือกศึกษารายวิชา
               ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูป
               ถัมภ์ เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต โดยความ
               เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

              ๕.๗ วิชาโทการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
              นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นวิชาโท ต้อง
              ศึกษาวิชาโทการศึกษานอกระบบโรงเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
              ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
                   ๕.๗.๑ วิชาบังคับ ๕ วิชา   ๑๕ หน่วยกิต
                   ๒๐๒ ๓๐๑, ๒๐๒ ๓๐๒, ๒๐๒ ๓๐๓, ๒๐๓ ๓๐๔, ๒๐๒ ๓๐๕
                   ๕.๗.๒ วิชาเลือก   ๓ หน่วยกิต
                   ให้เลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ในวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียนอีก
                   จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา