หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
          คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา


             ๑. ชื่อหลักสูตร
                  ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
                  ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Social Studies

             ๒. ชื่อปริญญา
                   ๒.๑ ชื่อปริญญาภาษาไทย
                          ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
                          ๒.๑.๒ ชื่อย่อ พธ.บ. (สังคมศึกษา)
                   ๒.๒ ชื่อปริญญาอังกฤษ
                          ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts in Education (Social Studies)
                          ๒.๒.๒ ชื่อย่อ B.A. in Ed. (Social Studies)

             ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
              ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

             ๔. วัตถุประสงค์
                   ๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศึกษา
                   ๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถในการสอนสังคมศึกษา
                   ๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทางสังคมศึกษามาประยุกต์
                           เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
                   ๔.๔ เพื่อผลติบัณฑิตให้มีศรัทธา อุทิศตนและสามารถนำความรู้ทางสังคมศึกษา
                           มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

            ๕. โครงสร้างหลักสูตร    
                 ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                 ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                 ๕.๓ วิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า
                 ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                        ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๒๑ หน่วยกิต
                        ๕.๔.๒ วิชาเลือก   ๙ หน่วยกิต
                 ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
                 ๕.๖ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต

               รายวิชาในหลักสูตร    
               ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
               ดูรายละเอียดในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปในสาขาวิชาพระพุทธ
               ศาสนา คณะพุทธศาสตร์

               ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
               ให้นิสิตศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
               กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วย
               กิต ดังมีรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระ
               พุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
               ๑๐ หน่วยกิต ดูรายละเอียดในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา                คณะครุศาสตร์

            ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                ดูรายละเอียดในวิชาชีพครู ๓๐ หน่วยกิต ในสาขาวิชาการบริหารการ
                ศึกษาคณะครุศาสตร์

                ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                   ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๒๑ หน่วยกิต
                ๒๐๓ ๓๐๑ ภูมิศาสตร์สำหรับครู   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๐๒ ประวัติศาสตร์สำหรับครู   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๐๓ เศรษฐศาสตร์สำหรับครู   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๐๔ รัฐศาสตร์สำหรับครู   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๐๕ การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๑ สัมมนาปัญหาสังคม   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๒ วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียน
                                  และชุมชน
๓ (๓-๐-๖)

                   ๕.๔.๒ วิชาเลือก ๙ หน่วยกิต
                ๒๐๓ ๓๐๖ สังคมวิทยาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๐๗ พระพุทธศาสนากับสังคม ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๐๘ สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยาสำหรับครู ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๓ วรรณกรรมมัธยมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๔ การศึกษากับสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๕ ประชากรศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๖ การปลูกฝังทางวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๗ ลักษณะไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๘ อารามศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๙ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖)

                ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
                นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา ต้องศึกษาวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิด
                สอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน
                ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

               ๕.๖ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
               นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
               มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิชาเลือก
               เสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ี่               ปรึกษา

               ๕.๗ วิชาโทสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
               นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชา
               สังคมศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ตามองค์ประกอบดังต่อ
               ไปนี้
                   ๕.๗.๑ วิชาบังคับ ๕ วิชา   ๑๕ หน่วยกิต
                   ๒๐๓ ๓๐๑, ๒๐๓ ๓๐๒, ๒๐๓ ๓๐๓, ๒๐๓ ๓๐๔, ๒๐๓ ๓๐๕
                   ๕.๗.๒ วิชาเลือก   ๓ หน่วยกิต
                   ให้เลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ในวิชาเอกสังคมศึกษาอีกจำนวนไม่น้อย
                   กว่า ๓ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา