หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
          คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


             ๑. ชื่อหลักสูตร
                  ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
                  ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Teaching Thai

             ๒. ชื่อปริญญา
                   ๒.๑ ชื่อปริญญาภาษาไทย
                          ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
                          ๒.๑.๒ ชื่อย่อ พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
                   ๒.๒ ชื่อปริญญาอังกฤษ
                          ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts in Education(Teaching Thai)
                          ๒.๒.๒ ชื่อย่อ B.A. in Ed. (Teaching Thai)

             ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
             ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

             ๔. วัตถุประสงค์
                   ๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาไทย
                   ๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   ๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ภาษาไทยในการศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

            ๕. โครงสร้างหลักสูตร    
                  ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                  ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                  ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                  ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
                          ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต
                          ๕.๔.๒ วิชาเลือก   ๑๘ หน่วยกิต
                  ๕.๕ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต

               รายวิชาในหลักสูตร    
               ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                ดูรายละเอียดในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิชาเอกพระพุทธศาสนา
                คณะพุทธศาสตร์

               ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                ให้นิสิตศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
                กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วย
                กิต ดังมีรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระ
                พุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
                ๑๐ หน่วยกิต ดูรายละเอียดในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
                ครุศาสตร์

               ๕.๓ วิชาชีพคร ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                ดูรายละเอียดในวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
                ครุศาสตร์

               ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
                    ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต
                ๒๐๓ ๓๓๙ การใช้ภาษา   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๔๐ ร้อยกรองไทย   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๔๑ ภาษาศาสตร์สำหรับครู   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๔๒ วรรณคดีสำหรับครู   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๔๓ การอ่าน   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๔๔ การเขียน   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๓๓ วรรณคดีวิจารณ์   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๔๔ วาทการสำหรับครู   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๔๕ การสอนภาษาไทย   ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๔๖ สัมมนาการใช้ภาษาไทย   ๓ (๓-๐-๖)

                    ๕.๔.๒ วิชาเลือก ๑๘ หน่วยกิต
                ๒๐๓ ๓๔๕ พัฒนาการของภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๔๖ ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวกับภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๔๗ ภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๓๔๘ หลักภาษาสำหรับครู ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๔๗ การวัดและการประเมินผลทางภาษา ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๔๘ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๔๙ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๕๐ ตรรกศาสตร์ทางภาษา ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๕๑ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๐๒ ภาษาถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
                ๒๐๓ ๔๑๐ คติธรรม ๓ (๓-๐-๖)

               ๕.๕ วิชาเลือกเสร ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
                นิสิตวิชาเอกการสอนภาษาไทย ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิด
                สอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิชา
                เลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
                อาจารย์ที่ปรึกษา

               ๕.๖ วิชาโทการสอนภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
               นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชาการสอนภาษาไทยเป็นวิชาโท ต้องศึกษา
               รายวิชาการสอนภาษาไทย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ตาม
               องค์ประกอบดังต่อไปนี้
                    ๕.๖.๑ วิชาบังคับ ๕ วิชา   ๑๕ หน่วยกิต
                    ๒๐๓ ๓๓๙, ๒๐๓ ๓๔๒, ๒๐๓ ๓๔๓, ๒๐๓ ๓๔๔, ๒๐๓ ๔๔๕
                    ๕.๖.๒ วิชาเลือก    
                    ให้เลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ในวิชาเอกการสอนภาษาไทยอีกจำนวน
                    ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา