หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
           คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


              ๑. ชื่อหลักสูตร
                   ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
                   ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Teaching English

              ๒. ชื่อปริญญา
                    ๒.๑ ชื่อปริญญาภาษาไทย
                           ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
                           ๒.๑.๒ ชื่อย่อ พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
                    ๒.๒ ชื่อปริญญาอังกฤษ
                           ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts in Education(Teaching English)
                           ๒.๒.๒ ชื่อย่อ B.A. in Ed. (Teaching English)

              ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
              ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

              ๔. วัตถุประสงค์
                    ๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ทักษะในการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    ๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
                    ๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าหลักธรรมและ
                            เผยแผ่พระพุทธศาสนา

             ๕. โครงสร้างหลักสูตร    
                  ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                  ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                  ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                  ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
                          ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต
                          ๕.๔.๒ วิชาเลือก   ๑๘ หน่วยกิต
                  ๕.๕ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต

              รายวิชาในหลักสูตร    
              ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
              ดูรายละเอียดในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
              คณะพุทธศาสตร์

              ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
              ให้นิสิตศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
              กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วย
              กิต ดังมีรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธ
              ศาสนา คณะพุทธศาสตร์ และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐
              หน่วยกิต ดูรายละเอียดในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
              ครุศาสตร์

              ๕.๓ วิชาชีพคร ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
              ดูรายละเอียดในวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
              คณะครุศาสตร์

              ๕.๔ วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
                   ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต
              ๒๐๓ ๓๕๗ การฟังและการพูดเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๕๘ การฟังและการพูดเพื่อสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๕๙ ไวยากรณ์และการใช้ภาษา ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๖๐ เทคนิคการอ่าน ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๖๑ การเขียนเบื้องต้น   ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๖๒ การอ่านและการเขียนเชิงข้อมูล ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๖๓ การอ่านและการเขียนเชิงอภิปราย ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๔๖๐ หลักการแปล   ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๔๖๑ การสอนภาษาอังกฤษ ๑   ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๔๖๒ การสอนภาษาอังกฤษ ๒   ๓ (๓-๐-๖)

                  ๕.๔.๒ วิชาเลือก ๑๘ หน่วยกิต
              ๒๐๓ ๔๖๓ สัทศาสตร์ในการสอนภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๖๔ ระบบคำและระบบไวยากรณ์ของ
                                ภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๓๑๔ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๓๑๕ การอ่านวรรณกรรมทางพระพุทธ
                                ศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๓๑๗ การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะ
                                และวัฒนธรรม
๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๓๑๘ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน ๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๔๐๖ การแปล ๑ ๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๔๐๗ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๔๐๘ การวิเคราะห์ลักษณะงานเขียน
                                ภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๔๑๐ การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์
                               และมนุษยศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๔๑๖ การแปล ๒ ๒ (๒-๐-๔)
              ๓๐๒ ๔๑๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๒ (๒-๐-๔)

              ๕.๕ วิชาเลือกเสร ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
              นิสิตวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่
              เปิดสอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
              วิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
              อาจารย์ที่ปรึกษา

              ๕.๖ วิชาโทการสอนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
              นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ต้อง
              ศึกษารายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
              ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
                    ๕.๖.๑ วิชาบังคับ ๕ วิชา   ๑๕ หน่วยกิต
                     ๒๐๓ ๓๕๗, ๒๐๓ ๓๕๘, ๒๐๓ ๓๕๙, ๒๐๓ ๔๖๐, ๒๐๓ ๔๖๑
                    ๕.๖.๒ วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต    
                     ให้เลือกศึกษาวิชาต่างๆ ในวิชาการสอนภาษาอังกฤษอีกจำนวน
                     ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา