หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
              คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจริยศึกษา

              ๑. ชื่อหลักสูตร
                   ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจริยศึกษา
                   ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Moral Education

              ๒. ชื่อปริญญา
                    ๒.๑ ชื่อปริญญาภาษาไทย
                           ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม พุทธศาสตรบัณฑิต (จริยศึกษา)
                           ๒.๑.๒ ชื่อย่อ พธ.บ. (จริยศึกษา)
                    ๒.๒ ชื่อปริญญาอังกฤษ
                           ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts in Education (Moral Education)
                           ๒.๒.๒ ชื่อย่อ B.A. in Ed. (Moral Education)

              ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
              ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

              ๔. วัตถุประสงค์
                    ๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และเข้าใจจริยศึกษา
                    ๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญาให้มีความสามารถ
                            ในการแก้ปัญหา
                    ๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ด้านจริยศึกษามาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน
                    ๔.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านจริยศึกษามาใช้ในการเผยแผ่

             ๕. โครงสร้างหลักสูตร    
                   ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                   ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                   ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                   ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                           ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๒๐ หน่วยกิต
                           ๕.๔.๒ วิชาเลือก   ๑๐ หน่วยกิต
                   ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
                   ๕.๖ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต


             รายวิชาในหลักสูตร    
             ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
             ดูรายละเอียดในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา    คณะพุทธศาสตร์

             ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
             ให้นิสิตศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
             กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วยกิต
             ดังมีรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ และ
             กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต
             ดูรายละเอียดในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

             ๕.๓ วิชาชีพคร ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
             ดูรายละเอียดในวิชาชีพครู ๓๐ หน่วยกิต ในวิชาเอกการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

             ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                  ๕.๔.๑ วิชาบังคับ   ๒๐ หน่วยกิต
              ๒๐๓ ๓๐๙ พื้นฐานการศึกษาทางจริยศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๑๐ หลักจริยธรรมในศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๑๑ หลักและวิธีการสอนจริยศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๑๒ พฤติกรรมการสอนจริยศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๑๐ สื่อการสอนจริยธรรม ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๔๑๑ สัมมนาปัญหาจริยธรรม ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๔๑๒ การศึกษาอิสระ ๓ (๒-๒-๘)

                 ๕.๔.๒ วิชาเลือก ๙ หน่วยกิต
              ๒๐๓ ๓๑๓ จริยธรรมกับการพัฒนาประเทศ ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๓๑๔ จริยธรรมกับเยาวชน ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๓๑๕ จริยศึกษากับสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยี ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๓๑๖  วัฒนธรรมกับการพัฒนาจริยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๑๓ พระสงฆ์กับการพัฒนาจริยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๑๔ การแนะแนวด้านจริยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๑๕ การวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๑๖ หลักและวิธีการสอนจริยศึกษาระดับประถมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๑๗ พฤติกรรมการสอนจริยศึกษาระดับประถมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๑๘ สมาธิศึกษา ๒ (๒-๐-๔)

              ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
              นิสิตวิชาเอกจริยศึกษา ต้องศึกษาวิชาโทสาขาอื่นสาขาใดสาขาหนึ่งที่
              เปิดสอนใน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
              จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

              ๕.๖ วิชาเลือกเสร ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
              นิสิตวิชาเอกจริยศึกษา ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี    จำนวน       ไม่น้อยกว่า    ๔    หน่วยกิต 
              โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

              ๕.๗ วิชาโทจริยศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
              นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชาจริยศึกษาเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชา
              จริยศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ตามองค์ประกอบดังต่อ
              ไปนี้
                   ๕.๗.๑ วิชาบังคับ ๕ วิชา ๑๔ หน่วยกิต
                   ๒๐๓ ๓๐๙, ๒๐๓ ๓๑๐, ๒๐๓ ๓๑๑, ๒๐๓ ๓๑๒, ๒๐๓ ๔๑๐
                   ๕.๗.๒ วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต
                   ให้เลือกศึกษาวิชาต่างๆ ในวิชาเอกจริยศึกษาอีกจำนวนไม่น้อย
                   กว่า ๔ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา