หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
           คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว


              ๑. ชื่อหลักสูตร
                   ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
                   ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Counseling and Guidance

              ๒. ชื่อปริญญา
                    ๒.๑ ชื่อปริญญาภาษาไทย
                           ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)
                           ๒.๑.๒ ชื่อย่อ พธ.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)
                    ๒.๒ ชื่อปริญญาอังกฤษ
                           ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts in Education(Counseling and Guidance)
                           ๒.๒.๒ ชื่อย่อ B.A. in Ed. (Counseling and Guidance)

              ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
              ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

              ๔. วัตถุประสงค์
                    ๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และเข้าใจด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
                    ๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักพุทธธรรมกับจิตวิทยาร่วมสมัย
                    ๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาของตน
                    ๔.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศรัทธาอุทิศตนและสามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและ
                            การแนะแนวไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

             ๕. โครงสร้างหลักสูตร    
                   ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                   ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
                   ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                   ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                   ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
                   ๕.๖ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต

              รายวิชาในหลักสูตร    
              ๕.๑ วิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
               นิสิตทุกคณะต้องศึกษาจำนวน ๓๐ หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่างๆ ดัง
               ต่อไปนี้

              ๕.๒ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
              ให้นิสิตศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
              กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๒ หน่วย
              กิต ดังมีรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธ
              ศาสนา คณะพุทธศาสตร์ และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ดูราย
              ละเอียดในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

              ๕.๓ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
              ดูรายละเอียดในวิชาชีพครู ๓๐ หน่วยกิต ในสาขาวิชาการบริหารการ
              ศึกษา คณะครุศาสตร์

              ๕.๔ วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
                  ๕.๔.๑ วิชาบังคับ ๒๓ หน่วยกิต
              ๒๐๓ ๓๑๗ พื้นฐานทั่วไปของการปรึกษาเชิง
                                จิตวิทยาและการแนะแนว
๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๑๘ พุทธธรรมกับการแนะแนวคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๑๙ ระบบและโคร้างสร้างของชีวิต ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๓๒๐ เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการ
                                พัฒนาคุณภาพชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๒๑ ระบบงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๓๒๒ สื่อเพื่อการพัฒนาชีวิตและอาชีพ ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๑๙ กระบวนการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๒๐ ประสบการณ์วิชาชีพการปรึกษาเชิง
                                จิตวิทยาและการแนะแนว
๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๔๒๑ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและ
                                อาชีพ
๓ (๓-๐-๖)

                 ๕.๔.๒ วิชาบังคับเลือก ๓ หน่วยกิต
              ๒๐๓ ๓๒๓ การปรึกษาเชิงจิตวิทยและการแนะแนว
                                ในระดับประถมศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๓๒๔ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการแนะแนว
                                ในระดับมัธยมศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
              ๒๐๓ ๔๒๒ การปรึกษาเชิงจิตวิทยากับงานกิจการ                                 นิสิต ๓ (๓-๐-๖)

                 ๕.๔.๓ วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต
              ๒๐๓ ๔๒๓ จิตวิทยาเด็ก ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๒๔ จิตวิทยาวัยรุ่น ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๒๕ จิตวิทยาผู้ใหญ่ ๒ (๒-๐-๔)
              ๒๐๓ ๔๒๖ การทดสอบและแบบทดสอบเพื่อการ
                                แนะแนว
๒ (๒-๐-๔)

              ๕.๕ วิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
              นิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ต้องศึกษาวิชาโท
              สาขาอื่นสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่เปิดสอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
              ในพระบรมราขูปถัมภ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยความ
              เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

              ๕.๖ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
              นิสิตวิชาเอกการศึกษาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ต้อง
              เลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
              ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย
              กิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา


           ๕.๗ วิชาโทจิตวิทยาการปรึกษา    
                       และการแนะแนว ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
              นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวเป็น
              วิชาโท ต้องศึกษาวิชาโทจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
              จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
                   ๕.๗.๑ วิชาบังคับ ๔ วิชา   ๑๒ หน่วยกิต
                   ๒๐๓ ๓๑๗, ๒๐๓ ๓๑๘, ๒๐๓ ๓๒๐, ๒๐๓ ๔๒๐
                   ๕.๗.๒ วิชาเลือก   ๖ หน่วยกิต
                   ให้เลือกศึกษาวิชาต่างๆ ในวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและการ
                   แนะแนว อีกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบ
                   ของอาจารย์ที่ปรึกษา