หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

องค์สถาปนา

ประวัติ

สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์/แผนผัง

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

กรรมการบริหารบุคคล

กรรมการการเงินและทรัพย์

กรรมการกำกับดูแลนโยบายฯ
 
 ตราประจำมหาวิทยาลัย
 
 
๑. พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)
พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง
  ๒. เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว
เป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 แผนที่เดินทาง : แผนผังส่วนกลาง
 

     แผนที่การเดินทาง     แผนที่ในมหาวิทยาลัย

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วข.บาลีศึกษาพุทธโฆส ๒๕๓๕ วังน้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๔๓๐ วข.นครศรีธรรมราช ๒๕๒๘ ห้องเรียน บุรีรัมย์ วข.นครราชสีมา ๒๕๒๙ วข.นครราชสีมา ๒๕๒๙ ห้องเรียน สิงห์บุรี ห้องเรียน ร้อยเอ็ด วข.อุบลราขธานี ๒๕๓๐ วส.นครสวรรค์ ๒๕๔๐ ห้องเรียน เพชรบูรณ์ วส.ลำพูน ๒๕๔๐ ห้องเรียน พิษณุโลก๒๕๔๑ วข.พะเยาว์ ๒๕๓๔ วข.แพร่ ๒๕๓๐ วข.พะเยาว์ ๒๕๓๔ วส.ลำพูน ๒๕๔๐ วข.เชียงใหม่ ๒๕๒๗ ห้องเรียน อำเภอ ฝาง