หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

องค์สถาปนา

ประวัติ

สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์/แผนผัง

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

กรรมการบริหารบุคคล

กรรมการการเงินและทรัพย์

กรรมการกำกับดูแลนโยบายฯ


พระธรรมปัญญาบดี(พีร์ สุชาโต) 
นายกสภามหาวิทยาลัยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
อธิการบดี

พระราชวรเมธี,ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระเทพสิงหวราจารย์
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ,ศ.พิเศษ ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


นางเมธีนี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสภาการศึกษา 

สมเด็จพระพุฒาจารย์
เจ้าคณะภาคใหญ่หนตะวันออก

พระพรหมโมลี
เจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระมหาโพธิวงศาจารย์
ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม


ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต


นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ. ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหาร 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕