สภาวิชาการ

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร

อธิการบดี

ประธานสภาวิชาการ

กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง


พระราชวรเมธี,ดร.
รองอธิการบดีฝายบริหาร


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


พระเทพสิงหวราจารย์
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่


พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.พิเศษ ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการสภาจากคณบดี
กรรมการสภาจากผู้อำนวยการ