ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแสดงความเห็น ต่อแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรได้ที่นี้

(ร่าง )แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คำชี้แจง

    เพื่อให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตลอดจนเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของส่วนงานทุกส่วนงาน ดังนั้น กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดทำแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้ที่ให้ความสนใจ แล้วนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนฯ ฉบับดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

    เแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ ๑.ปรัชญามหาวิทยาลัย ๒.ปณิธานมหาวิทยาลัย ๓.วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ๔.พันธกิจมหาวิทยาลัย ๕.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๖.เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(ตัวบ่งชี้)มหาวิทยาลัย ๗.กลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในครั้งนี้ จะบรรลุเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดสัมฤทธิ์ตามภารกิจที่ตั้งไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป