หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ มจร วังน้อย :จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค กว่า ๑,๗๐๐ รูป
วันที่ ๑๑/๐๓/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๐๗๐๖ ครั้ง

พระธรรมโกศาจารย์ตรวจเยี่ยมพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ(๑๐-๑๓ มี.ค.๕๔) มจร วังน้อย:   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ วันที่  ๑๐ - ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะ ภาค ๒, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ จาก ๔ ภาค จำนวน ๑,๗๐๐ รูป เข้าร่วมสัมมนา 


          การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาพระนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียน และไปปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนกิจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการทางวิชาการแก่สังคม และสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๑ ปี  สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อสรุปผลการสัมมนาแต่ภาคแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการก่อนพิธี ประสาทปริญญา ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา 

พระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต          ใน ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแรกและครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยนิมนต์พระนิสิต หรือว่าที่บัณฑิตได้มาประชุมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัย การประชุมประกอบด้วย การปาฐกถา เรื่อง พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดย พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, การชี้แจงระเบียบข้อบังคับการลงทะเบียนเป็นบัณฑิต โดย พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาสาธิต สาธิโต หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการศึกษา  กองทะเบียนและวัดผล และพระมหาบุญชู  เขมจารี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และจัดประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย   

อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา          กลุ่ม นิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคกลาง ประชุมกลุ่มที่ ๑ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  วิทยากรประจำกลุ่ม พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ค่ายใต้ร่มพุทธธรรม 
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ  ประชุมกลุ่มที่ ๒ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง  วิทยากรประจำกลุ่ม พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมกลุ่มที่ ๓ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำกลุ่ม พระมหาบรรจง สิริจนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาเขตขอนแก่น 
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคใต้ ประชุมกลุ่มที่ ๔ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้ วิทยากรประจำกลุ่ม  อาจารย์สุอุษา นุ่นทอง  อาจารย์ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี  
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสังกัดสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประชุมกลุ่มที่ ๕ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตที่เป็นพระสังฆาธิการกับการบริหารคณะสงฆ์  วิทยากรประจำกลุ่ม  ดร.พิเชฐ  ทั่งโต  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์   
        และการปาฐกถา เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย โดย พระศรีคัมภีร์ญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙.,Ph.D.) รองศาสตราจารย์, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งมีการซ้อมรับปริญญา 

ซ้อมรับปริญญา            ซึ่ง การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล คณะสงฆ์ และความอุปถัมภ์จาก แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะศิษยานุศิษย์ ถวายภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ตลอดโครงการ โดยพระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานเปิดงาน

           ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐, ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๐ 
 ควิคเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครื่อข่ายภายใน

           ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕