หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด มจร ณ วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่ ๑๓/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๓๓๘๖ ครั้ง

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน จำนวน ๕๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุม โดยมีพระใบฏีกาเสน่ห์ ญาณเมธี, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการกล่าวต้อนรับ มีพระครูปริยัติยานุศาสน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม
    พระครูปปริยัติยานุศาสน์ กล่าวว่า "ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่อสถาบันการศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละแห่งมีห้องสมุดเป็นหน่วยงานทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัยแก่นิสิต  อาจารย์  และบุคคลทั่วไป  ทำให้ห้องสมุดต้องมีการพัฒนางานและบริการของห้องสมุดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานของตน สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และในอนาคตการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแต่ละแห่ง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ทุกวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน เช่น การบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด   คณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลห้องสมุดทุกแห่งได้ โดยสืบค้นข้อมูลหนังสือ งานวิจัยต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ และสามารถทราบได้ว่าห้องสมุดแห่งใดมีหนังสือที่ต้องการใช้ในการเรียนการสอน หรือ การค้นคว้าวิจัย และต่อไปหากคณาจารย์และนิสิตต้องการยืมหนังสือจากห้องสมุดวิทยาเขตอื่นๆ นอกจากวิทยาเขตของตนเอง ก็สามารถกระทำได้ในอนาคต ซึ่งอาตมาภาพคาดหวังว่าจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้"
       
     "นอกจากการพัฒนางานด้านฐานข้อมูลของห้องสมุด และการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแล้วนั้น  บทบาทของห้องสมุดอีกประการหนึ่งก็คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานั้น มีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และห้องเรียนอยู่ทั่วประเทศ แต่ละภูมิภาคก็มีประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงควรที่จะอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน  อาทิ ประชาชนในภาคใต้ ก็สามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของทางภาคเหนือได้ โดยมีห้องสมุดเป็นหน่วยงานกลางในการเป็นแหล่งข้อมูลและเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านนี้ โดยห้องสมุดอาจจะมีหนังสือ เอกสาร วีดิทัศน์ หรือโครงการ  สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งของภูมิภาคตนเองและภูมิภาคอื่นๆ ให้บริการในห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับทราบและเกิดความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการศึกษาวิจัยส่วนมากจะต้องอ้างอิงข้อมูลความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทย" พระครูปริยัติยานุศาสน์ กล่าวในที่สุด
    ในโอกาสนี้ คณะผู้เข้าประชุมสัมมนา ได้เข้ากราบ สักการะ พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  ประธานสภามหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
    ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับห้องสมุด การใช้โปรแกรมห้องสมุดร่วมกัน การลงรายการ  ห้องสมุดกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะได้ศึกษาดูงานการอนุรักษ์หนังสือท้องถิ่น หนังสือสำคัญ หนังสือหายาก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

    ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕