หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรร่วมแบ่งปัน'นํ้าใจ'ให้โรงเรียน
วันที่ ๑๔/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๒๘๒๗ ครั้ง


ภาย ใต้ปรัชญาของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ฉะเชิงเทรา ที่ว่า "จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม" เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ค่าครองชีพสูงขึ้น เกิดความทุกข์ยาก ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากรายได้จากอาชีพไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เกิดความทุกข์ยากได้รับผลกระทบถึงบุตรหลาน เกิดปัญหาผลการเรียนตกต่ำ ศีลธรรมถูกละเลย บางกลุ่มติดยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อ สานต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในเชิงรูปธรรม จึงได้ เลือกโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 383 คน ถูกคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน "โครง การแบ่งปันน้ำใจให้โรงเรียนที่ขาดแคลน" สมดังปรัชญาของ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ด้วยเหตุผลดังกล่าว "พระครูธรรมธรมนต์ชัย สารโท" วัดบางสมัคร ในฐานะนายกองค์กรนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจให้โรงเรียนที่ขาดแคลน นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังทัศนคติของเยาวชนและนักเรียนให้ปฏิบัติตน รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีวิถีชีวิตของชุมชนที่ดีงามวัตถุ ประสงค์ในโครงการแบ่งปันน้ำใจให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ทำประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน อีกทั้งให้นิสิตใช้ความรู้ความสามารถของตนเองพัฒนาสังคม เผยแพร่ชื่อเสียงอันดีงามของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคล ทั่วไป ผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม

รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ที่ดีงามให้แก่เยาวชนของชาติ ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประพฤติดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมืองสืบไป


ทั้ง นี้ พระครูธรรมธรมนต์ชัยได้นำคณะองค์กรนิสิตและสภานิสิต จำนวน 50 รูป เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ วันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อทำกิจกรรม

เวลา 10.30 น. คณะเดินทางไปถึงยังโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล โดยมีคณะจากวัดนิโคธารามนำก๋วยเตี๋ยวไปถวายเพลและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนัก เรียน เวลา 12.30 น. พิธีกล่าวรายงานถวายการต้อนรับโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย

จาก นั้นพิธีเปิดโครงการ และพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท และกองทุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 50,000 บาท กองทุนช่วยในการดำเนินกิจการกีฬา กองทุนเพื่อเด็กขาดภาวะโภชนาการ 3,000 บาท และมอบอุปกรณ์การเรียน มีสมุด ดินสอ ปากกา จำนวน 400 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท มอบชุดนักเรียนชายและหญิง จำนวน 30 ชุด เป็นเงิน 27,000 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 5,000 บาท

เวลา 15.00 น. คณะสงฆ์นำเล่นเกมธรรมะในเชิงปฏิบัติคำถามคำตอบ มีของรางวัลแจกให้กับนักเรียนเป็นจำนวนมาก และแจกขนมมากมาย เสร็จแล้วคณะเดินทางกลับด้วยความประทับใจและอิ่มบุญกุศลในครั้งนี้

พระ ครูธรรมธรมนต์ชัยกล่าวว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวได้มีอุปกรณ์การเรียนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากจุดเริ่มต้นครั้งนี้จะนำไปสู่โครงการดีๆ ต่อไปโดยจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ การศึกษา และนันทนาการ ได้รับสิ่งของและเงินบริจาคร่วมโครงการ ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ต่อไป


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 14 กันยายน 2556 หน้า 24

สมหมาย สุภาษิต/สืบค้น


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕