หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
'มจร'จัดแห่ช้างฉลอง๑๐๐พระชันษา'สังฆราช'
วันที่ ๑๗/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๓๙๔๖ ครั้ง

'มจร'จัดใหญ่แห่ช้างเปิดประกวดครูสอนศีลธรรมพร้อมเทศน์มหาชาติประยุกต์ ฉลอง๑๐๐พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช

              เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันอังคาร ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ห้องประชุม  ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(มวก.) มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมเริ่มจากพิธีอัญเชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชโดยช้างมงคล แห่ไทยธรรมกัณฑ์เทศน์มหาชาติ แห่ธงพระเวส เข้าสู่อาคารหอประชุม มวก. พิธีเปิด การเทศน์มหาชาติโดยพระราชธรรมวาที พระราชวิจิตรปฏิภาณ เทศน์มหาชาติประยุกต์โดยพระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม พระปลัดโสภณ สุธีโร แสดงละครประกอบโดยคณะการแสดงมงกุฎเพชร โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน พระสอนศีลธรรม  นักเรียน ประชาชนทั่วไปร่วมงานวันละ ๖,๕๐๐ รูป/คน

              พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ  กล่าวรายงานว่า งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ หอประชุม มวก.แห่งนี้ ต่อจากนั้นหน่วยรับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานได้ลงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียง กันทั่วประเทศ จนได้ผลการประกวดที่เป็นตัวแทนในระดับคณะภาคสงฆ์ ๑๘ ภาค ขึ้นมาจัดประกวดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในระดับประเทศ พร้อมจัดให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตของชาวพุทธจาก หน่วยงานภาคเอกชนและสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

              ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี
 
              ๒.เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาคมชาวพุทธ

              ๓.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม แสดงความเป็นผู้นำยุวพุทธด้านการปฏิบัติธรรมและสามารถนำไปเผยแผ่ให้กับ กัลยาณมิตรได้ปฏิบัติตามได้

              ๔.เพื่อสนับสนุนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
              ๕.เพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน

              ในการจัดงานดังกล่าวมีการจัดงานแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

              ส่วนที่ ๑ เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยมีองค์กรคุณธรรมและสถานศึกษาจำนวน ๕๐ หน่วยงาน เดินทางมาจัดนิทรรศการ รอบห้องประชุม มวก ชั้นล่างและชั้นบน  ซึ่งมีการเทศน์มหาชาติประยุกต์เป็นกิจกรรมหลัก

              ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา   รอบชิงชนะเลิศ

              ส่วนที่ ๓ เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

              ส่วนที่ ๔ เป็นการจัดสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔

              ส่วนที่ ๕ เป็นการมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศและรางวัลอื่นๆตามลำดับ
 
              อนึ่งในการจัดงานทั้ง ๓ วัน ได้อาราธนาผู้แทนพระสอนศีลธรรมจากทั่วประเทศมาร่วมงานวันละ ๒,๐๐๐ รูป มีนักเรียนเข้ามาชมนิทรรศการวันละ ๒,๐๐๐ คน มีนักเรียนประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศและครูพี่เลี้ยง ๒,๐๐๐ คน มีครูโรงเรียนวิถีพุทธวันละ ๒๕๐ คน และคณะทำงาน อีก ๒๕๐ รูป/คน รวมผู้ร่วมงานวันละ ๖,๕๐๐ รูป/คน

              ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมา เป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษา

              พร้อมกันนี้พระพรหมบัณฑิตยังได้เป็นประธานถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ แก่นิสิตต่างประเทศที่ศึกษาอยู่ที่ มจร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก

ที่มา : http://www.komchadluek.net


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕