หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมทูต๒นิกายเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระเทพฯที่อินเดีย
วันที่ ๐๕/๐๔/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๘๔๗ ครั้ง

 

 

  •  
  •  

 

พระธรรมทูต๒นิกายเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระเทพฯที่อินเดีย

พระธรรมทูต๒นิกายเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระเทพฯที่อินเดีย พระธรรมปาโมกข์เผยเป็นนิมิตรหมายอันดีสร้างความเป็นปึกแผ่นคณะสงฆ์ไทย

 

               เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ที่ผ่านมา พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน ๓๑๑ รูป พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง โดยการนำของ พระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ผู้กำกับการอบรมพระธรรมทูตของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปวัตนสูตร ณ บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย ร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก

               พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย กล่าวว่า “เนื่องด้วยวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ ได้เคยเสด็จฯ มาสักการะพระศรีมหาโพธิ์ ณ ดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้ ทุกปีและในช่วงนี้ เป็นช่วงที่มีพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งได้เดินทางมาศึกษา ดูงาน พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาลและฝึกภาคปฏิบัติพร้อมสักการะพุทธสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการฝึกอบรมพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกาย อันมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับผิดชอบดำเนินการ และคณสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ อันมีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รับผิดชอบดำเนินการ ได้มาพร้อมกัน ณ พุทธคยาแห่งนี้ และเป็นวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พอดี

               ดังนั้น คณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศอินเดียจึงพร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าว ความพร้อมเพรียงครั้งนี้ ถือว่าเป็นวาระอันสำคัญยิ่งที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและจะได้เห็นพลังอันเข้มแข็งของความสมัครสมานสามัคคีในคณะสงฆ์ดังกล่าว”

               พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า “นับเป็นประวัติศาสตร์อันควรค่าแก่การจารึกไว้ของคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม ให้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา จนกระทั่งได้ดำเนินการฝึกอบรมผ่านมาแล้ว ๑๙ รุ่น แต่ไม่เคยได้มีโอกาสมาบรรจบพร้อมกันและร่วมเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์เช่นนี้ แต่รุ่นที่ ๒๐ โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต ได้มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ ๒ เมษายน ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการพระพุทธศาสนาที่สงฆ์ทั้งสองฝ่ายมาพร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ในวันสำคัญเช่นนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดจากการที่คณะสงฆ์ทั้งสองฝ่าย ได้พร้อมใจกันจัดสัมมนาพระธรรมทูตโลก ในวาระ ๑๐๐ ปี พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และผลจากครั้งนี้ ต่างก็เห็นพ้องกันว่า ในการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในรุ่นต่อๆ ไป จะได้ร่วมกันปฏิบัติเช่นนี้อีก โดยเฉพาะการนำพระธรรมทูตมาสักการะพุทธสังเวชนียสถานพร้อมๆ กัน ณ ดินแดนพุทธภูมิเช่นนี้ต่อไป”

               หลังจากนั้น ในวันที่ ๓ เมษายน พระเทพโพธิวิเทศ ได้เป็นประธานปิดกิจกรรมการศึกษาดูงานพระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไทยพุทธยา พร้อมกันนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้แสดงความรู้สึกต่อการเดินทางมาในครั้งนี้ จากนั้น คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๐ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

  •  

 

               พระโสภณวชิราภรณ์ ในฐานะประธานโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถวายการต้อนรับ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา กล่าวถวายการต้อนรับ และสุดท้าย พระธรรมปาโมกข์ ประธานดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตฯ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้กล่าวธรรมปฏิสัณฐาน ก่อนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

               เวลา ๑๓.๐๐ น. วันเดียวกัน พระธรรมปาโมกข์ พระเทพโพธิวิเทศและพระโสภณวชิราภรณ์ พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต ได้ร่วมกันทำพิธีเทปูน สร้างอาคารวิปัสสนาภายในวัดไทยพุทธคยา และพระสงฆ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ช่วยกันผสมปูน หิน ดินทรายและร่วมกันเทพื้นอาคารกันอย่างพร้อมเพรียง

               พระธรรมปาโมกข์ กล่าวว่า “การดำเนินการนี้ เป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันถ้าทุกอย่างแม้จะมาจากหลายหลากกันแต่มารวมกันด้วยธาตุสี่ดิน น้ำ ลม ไฟ เราก็จะเป็นปึกแผ่นเหมือนกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามารถรวมความเป็นหนึ่งให้เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิได้สิ่งอื่นก็จะตามมาหมดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนกับการรวมตัวของสิ่งต่างๆ เมื่อเรารวมตัวกันแล้วก็สามารถกำจัดปัญหาอุปสรรคทั้งหลายให้เป็นปึกแผ่นและให้เป็นธรรมะที่จะอยู่ในจิตใจของประชาชนทุกคน ทุกคนต้องมีความกรุณาเป็นที่ตั้งแล้วจะเข้ากันได้ทุกกลุ่ม เหมือนหิน ปูน ทราย น้ำ ต้องอาศัยความกรุณาเป็นตัวประสาน ถึงจะอยู่ได้เหมือนกับการวมตัวกันของพระธรรมทูตนี้”

               สำหรับโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากเดินทางกลับสู่ประเทศไทย จะได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อฝึกอบรมภาควิปัสสนากัมมัฏฐานอีกเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน สำหรับผู้ประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ติดต่อสอบถามได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๗๑

 

  •  

 

ที่มา; คมชัดลึก 5 เมษายน 57

ข้อมูล/ภาพ; สมหมาย  สุภาษิต


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕