หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจร
วันที่ ๑๗/๐๔/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๓๗๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มอบหมายให้พระมหาเสรีชน นริสฺสโร และพระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ ป.ธ.9, บุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

          ในที่ประชุมดังกล่าว มีมติให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดทำกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์การวิจัยสื่อสาร ถ่ายทอดสู่ภาคปฏิบัติให้เหมาะสมมากขึ้น ตามองค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย และจัดทำแผนพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และกำหนดกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป  

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕