หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผู้รับทุน สกอ.
วันที่ ๒๒/๐๔/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๖๐๑ ครั้ง

 

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประชุมวิชาการ “ติดตามความก้าวหน้าผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (University Staff Development under Higher Education Research Promotion, USD-HERP) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าผลการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก และผลการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยน ดูงาน ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๕๐ คน
ในการนี้ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร และนายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ประสานงานโครงการ ดังนี้
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้าเข้าร่วมประชุมพิธีเปิดการประชุมเสนอผลงานวิชาการโดย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาฯ การบรรยายพิเศษเรื่อง หน้าที่และเส้นทางอาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การเสวนาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคลของประเทศ และการบรรยายเรื่อง การวิจัยความรู้พื้นฐานสูการวิจัยประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของผู้รับทุนกิจกรรมแลกเปลี่ยน และการนำเสนอโปสเตอร์และประเมินโปสเตอร์ของกลุ่มผู้รับทุน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้า-บ่าย เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของผู้รับทุนกิจกรรมแลกเปลี่ยน และการนำเสนอโปสเตอร์และประเมินโปสเตอร์ของกลุ่มผู้รับทุน และการประชุมของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด “การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ” แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยในอุดมศึกษา และผลการติดตามประเมินมหาวิทยาลัยทั้ง ๗๐ แห่ง ภาคค่ำ ประชุมเพื่อรับฟังความเห็น อุปสรรค ปัญหาและแนวทางการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เข้าร่วมประชุมสรุปข้อคิดเห็นในด้านการพัฒนาอาจารย์ทั้งการวิจัยและคุณภาพการสอน พิธีมอบรางวัลการเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุนโครงการฯ และผู้รับทุนที่เสนอผลงาน ปิดการประชุม โดย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง จากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนการผลิตอาจารย์ในระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕ ทุน/โครงการ สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้รับทุนครั้งนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและคุณภาพ ศักยภาพของผลงานวิชาการในระดับหนึ่ง ทำให้มหาวิทยาลัยนำมาเป็นข้อมูลการติดตามประเมินผลของการจัดสรรทุนได้เป็นอย่างดี
ข้อมูล; พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
ภาพถ่าย; นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕