หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐/๐๕/๒๐๑๔ เข้าชม : ๓๘๔๐ ครั้ง

 

ที่

ชื่อ 

ฉายา

นามสกุล

พระครูปลัดจำนงค์

กิตฺติวิสุทฺธิเมธี

พื้นทอง

พระครูสังฆรักษ์สุพจน์

พรหมฺญาโณ

เสี่ยดอน

พระใบฎีกาวรา

ปวโร

เรืองโมง

พระนิยม

ฐิตคุโณ

ยมสาร

พระธนพล

ธนพโล

 

พระอดิเรก

เตชวณฺโณ

รุ่งเรือง

พระครูใบฎีกาสังเวียน

อภิชาโต

อินชูฤทธิ์

พระสมุห์ก้องเกียรติ

ฐิตสทฺโธ

แซ่ซื่อ

พระคำนิกร

อภิวฑฺฒโน

แสนป้อง

๑๐

พระมหาอิษฎามาศ

ปภสฺสรวณฺโณ

สุวรรณะ

๑๑

พระมหาจิรายุทธ

ฐิตาจาโร

เรียนนอก

๑๒

พระพรเทพ

จารุธมฺโม

กระแสโท

๑๓

พระอธิการชาติชาย

อชิโต

ตันติวงศ์โกสีย์

๑๔

พระมหาวิโรจน์

อคฺคปญฺโญ

สวนสมุทร

๑๕

พระคณิน

 

มัณยานนท์

๑๖

พระอาโช

เสี่ยกัง

มาเยอะ

๑๗

พระธงชัย

ติสาโร

กระจ่างฉาย

๑๘

พระพงษ์ชัย

ชยวํโส

เพ็ญศักดิ์ณุสรณ์

๑๙

พระมหาชนะชัย

ปชยาภิภู

คำแก้ว

๒๐

พระสุทิตย์

เขมจิตฺโต

วิเศษชาติ

๒๑

พระมหาจตุพร

เทวธมฺโม

ใจยิ้ม

๒๒

พระมหาวิเชียร

ปภสฺสโร

อินไกร

๒๓

พระภูมิพัชชา

ภทฺทสาโร

โพธิ์แจ้ง

๒๔

พระมหาธนกฤต

ฐิตรตธมฺโม

ดาษทรัพย์

๒๕

พระมหาดอนไชย

สิริวฑฺฒโน

ประทุมวงศ์

๒๖

พระคมกริช

กิตฺติปญฺโญ

กานุมาร

๒๗

พระวินัย

ฐิตพโล

อังคะฮาด

๒๘

พระสมุห์ภูวนาถ

รตฺนธีโร

ฟักเล็ก

๒๙

พระมหาอุดม

อุตฺตโม

เจริญสุข

๓๐

พระมหาเสกศักดิ์

สุธีโร

ชมระกา

๓๑

พระปริญญา

ปญฺญาสิริ

ทวีสวย

๓๒

พระวฤษชา

ญาเณสี

จารพันธ์

๓๓

พระวีระพล

อตฺตทีโป

สุวรรณจูมคำ

๓๔

พระมหาปรีชา

ชุติญาโณ

เอียงสวาท

๓๕

พระธนรัตน์

จนฺทโก

จันทะปาโท

๓๖

พระมหาพานิช

โรจนวุฑฺฒิ

พึ่งประเสริฐพานิช

๓๗

พระสุนันท์

ปญฺญาวชิโร

อินัง

๓๘

พระมหาจักรพงษ์

กวิวํโส

กันรัมย์

๓๙

พระใบฎีกาสายันต์

อาภากโร

ภู่ลาย

๔๐

พระอติคุณ

ฐีตวโร

เอี่ยมดี

๔๑

พระมีน

สิริปญฺโญ

ตรึ่ง

๔๒

พระกฤษดา

ฐานิสฺสโร

ถวิลรักษ์

๔๓

พระมหาฤทธิไกร

กนฺตวีโร

ยอดแก้ว

๔๔

พระมหายงยุทธ์

วรยุทฺโธ

ทำพะพันนะ

๔๕

พระวิโรจน์

อุคฺคจิตฺโต

วิจิตรธำรงศักดิ์

๔๖

พระกิตติศักดิ์

กิตฺติสกฺโก

สำเภา

๔๗

พระนริศ

นรินฺโท

แซ้นา

๔๘

พระธานินทร์

ชินเมโธ

พุกเนียม

๔๙

พระจิรวัตร

สุจิตฺโต

บาลเพชร

๕๐

พระพรชัย

วิชฺชาธโร

บุญตรี

๕๑

พระสุวรรณภูมิ

ธมฺมรตโน

อินทร์รัมย์

๕๒

นางณิชาดา

 

แก้วมะเรือง

๕๓

นางจตุพร

 

มาลัยรัตน์

๕๔

นางสาวจิตติมา

 

มาลัยรัตน์

๕๕

นายพชร

 

แสงเพชร

๕๖

นายกฤตวัชร

 

สาริวาท

๕๗

นางจันทร์จิรา

 

สาริวาท

๕๘

นายมานพ

 

จันทวงศ์

๕๙

นางสาววิภาดา

 

แสนทวีสุข

๖๐

นางพวงรัตน์

 

ชำนาญเลิศกิจ

๖๑

นายศตวรรษ

 

บุญแก้ว

๖๒

นางสาวศิริวรรณ

 

ศรีประดิษฐ์

๖๓

นายชนธร

 

บุญวัฒน์

๖๔

นางเนตรนภา

 

ดีษา

๖๕

นางสาวคมขำ

 

สุวรรณปัญญา

๖๖

นางกรุณา

 

แย้มจิตร

๖๗

นายศักดิ์รพี

 

พันพา

๖๘

นางสาวชะนิดดา

 

บำรุงศิลป์

๖๙

นายปิยพล

 

คำกิ่ง

๗๐

นายวีระยุทธ

 

ตาลสำรส

๗๑

นายอุทิศ

 

การเพียร

๗๒

นายอักษราวิชญ์

 

โฉมศรี

๗๓

นางสาวฐานิชญาณ์

 

มัควัลย์

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕