หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "คนสร้างงาน งานสร้างคน"
วันที่ ๐๖/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๐๓๐ ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คนสร้างงาน งานสร้างคน"  ณ ห้องพุทธเมตตา สถาบันภาษา อาคารเรียนรวมโซนดี ชั้น ๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐ รูป/คน จากส่วนงานต่าง ๆ ภายใต้สายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาทพร้อมบรรยายพิเศษโดยเน้นให้บุคลากรพัฒนางาน และต้องสามารถทำงานแทนกันได้ โดยที่ ๑ คน ทำได้ ๓ งาน และ ๑ งาน ทำได้ ๓ คน และที่สำคัญต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญของงาน

ในเวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.,รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา บรรยาย เรื่อง "คนสร้างงาน งานสร้างคน",

เวลา ๑๔.๐๐ -๑๖.๐๐ น. การเสวนาเรื่อง "ครบเครื่องเรื่องไอที" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ๑.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.,รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ๒.พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล, ๓.พระมหาเจิม สุวโจ รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ๔.พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที รก.ผอ.กองวิชาการ และ ๕. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร., รก.ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล

เวลา ๑๖.๐๐ น. สรุปและปิดการสัมมนาฯ โดยพระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕