หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศปริญญาโทสันติศึกษา: สู่อ้อมกอดแคมป์สน ต้องมนต์สันติภาพ
วันที่ ๒๑/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๔๓๘๐ ครั้ง

        ระหว่าง ๗-๙ มิถุนายน ๕๗ โครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ได้นำครอบครัววิศวกรสันติภาพ รุ่นที่ ๒ ไปปฐมนิเทศ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นระยะ ๓ คืน ๔ วัน เพื่อใช้เวลาดังกล่าวบ่มเพาะ และสร้างความแรงบันดาลใจ รวมไปถึงการเริ่มต้นหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพลงสู่จิตใจของวิศวกรสันติภาพที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จำนวน ๓๖ รูป/คน ทั้งนี้ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๑ รูป/คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พี่พาน้องประคองสันติ” เพื่อร่วมกระตุ้นให้น้องๆ ได้ตระหนักคุณค่าและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในฐานะครอบครัวสันติภาพ

        สำหรับกิจกรรมสำคัญในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ การทำวัตร และสวดมนต์เพื่อสันติภาพ เพื่อใช้มนต์เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาจิตใจให้มีความสงบเย็นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งใช้เสียงสวดมนต์เป็นเครื่องมือในการย้อมกายและย้อมใจให้มีพลังที่เข็มแข็ง และแนวแน่ต่ออุดมการณ์แห่งสันติภาพ

        หลังจากนั้น จึงพัฒนาสันติภาพภายในต่อเนื่องไปจนถึงการ “ภาวนาเพื่อสันติ” กิจกรรมนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้จิตใจได้สัมผัสกับสันติ คือสภาวะของความสงบเย็นที่ซ่อนอยู่ภายใน เพื่อให้สอดรับกับพุทธศาสนสุภาษิตประจำหลักสูตรที่ว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ความสงบในลักษณะเช่นนี้เป็นความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปร หรือผลประโยชน์ต่างๆ หากแต่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นจากการค้นหาและพัฒนาด้วยตัวเองของวิศวกรสันติภาพทุกคน

        กิจกรรมที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่ถนนสายสันติภาพคือ “กิจกรรมจุดเทียนอุดมการณ์เพื่อสันติภาพ” กิจกรรมนี้เป็นการให้สัจจะวาจาต่อตัวเองและครอบครัววิศวกรสันติภาพว่าจะมุ่งมุ่นและตั้งใจในการพัฒนาสันติภายในและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกหมู่เหล่า โดยการเปล่งสันติวาจาว่า "ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าขอบำเพ็ญสันติบารมี พัฒนาชีวีให้รู้ ตื่น และเบิกบาน ร่วมประสานมนุษย์และสังคม ให้อุดมด้วยสันติสุข ในทุกหายใจ ตลอดไปเทอญ"

        ในขณะที่กิจกรรมสำคัญในวันที่สองเป็นการพิสูจน์ทราบหลักการ “สติ ขันติ และสันติ” ผ่านการเดินธรรมยาตราเพื่อสันติภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทั้งสิ้น ๒ ชั่วโมง กับ ๔๘ นาที โดยเริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนไปสู่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นระยะทางทั้งสิ้น ๘ กิโลเมตร ทั้งนี้ วิศวกรสันติภาพทั้งรุ่นที่ ๑ และ ๒ ได้เริ่มกันเดินเพื่อค้นหาสันติ ขันติ และสันติ ซึ่งบทเรียนนี้ ได้สร้างการรับรู้และพิสูจน์ทราบด้วยตัวของวิศวกรสันติภาพ

        สาระสำคัญอีกประการหนึ่งที่วิศวกรสันติภาพทุกรุ่นจำเป็นต้องทำร่วมกันคือ “การปลูกต้นไม้เพื่อต่อลมหายใจให้แก่โลก"  เพราะลมหายใจของมนุษย์กับโลกหายใจของโลกเป็นลมหายใจเดียวกัน ต่างฝ่ายจำเป็นต้องอาศัยลมหายใจของกันและกันจึงดำรงอยู่ได้ จากตัวนี้นี้ จึงทำให้วิศวกรสันติภาพทุกรุ่นจึงเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันความรักให้แก่สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการที่ต้องแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นครอบครัวเดียวกัน

        กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมการศึกษาดูงานซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในการเสริมสร้างชุมชนสันติสุข ซึ่ง ดร.เกษร วงศ์มณี ในฐานะเป็นสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก นับเป็นต้นแบบสำคัญในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจต่อการอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในชุมชนต่างๆ ทั้งโครงการสองบาทร่วมลงขันจนนำไปสู่การพัฒนาโรงพยาบาลตำบล และการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำตำบลต่างๆ จนทำให้ประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

        ครอบครัววิศวกรสันติภาพ ถือว่าเป็นครอบครัวแรกสร้างเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งในสังคมโลก ที่มุ่งมั่นและเพียรพยายามที่จะพัฒนาชีวิตและสังคม ดังม๊อตโตของหลักสูตรที่ว่า “สันติศึกษา พัฒนาชีวิตและสังคม อุดมสันติ” ครอบครัวนี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทูตสันติภาพเพื่อร่วมส่งต่อลมหายใจแห่งสันติภาพแก่ชาวโลก ดังปฐมบรมพุทโธบายที่ว่า "เธอทั้งหลาย จงเที่ยวไป เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก"

 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา
www.ps.mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕