หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ ผนึกเครือข่ายจัดมหกรรมอาเซียนพร้อมชิงถ้วยพระราชทาน
วันที่ ๒๕/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๖๖๑๑ ครั้ง

        สถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์อาเซียน และหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิมิราเคิลออฟ์ไลฟ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิเสาหลักแห่งแผ่นดินใต้พระบารมี ได้จัดงาน "มหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑" (The First Festival of Languages, Religions and Culture in ASEAN Community) ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิดหลัก “เอกภาพในความแตกต่าง” (Unity in Diversity) ในวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายดังต่อไปนี้

 

        เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นการเปิดนิทรรศการ เรื่อง “คาบสมุทรแห่งวัฒนธรรมแหลมทอง" (The Sea of Golden cultures) ทั้งนี้ ตัวนิทรรศการอาเซียนจะนำ "เรือ" มาเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญที่ว่า เรือคือเครื่องมือสำคัญในอดีตที่จะพากลุ่มคนต่างๆ ในอาเซียนเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน และอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง แต่สะท้อนวิถีชีวิตอาเซียน ซึ่งเนื้อหาภายในจะประกอบไปด้วยการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ๓ เสาหลักของอาเซียน ทั้งเสาความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคม ทั้งนี้ นิทรรศการนี้จะเน้นไปที่เสาที่ ๓ ซึ่งเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับภาษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในมิติต่างๆ ของประชาคมอาเซียน อันจะส่งผลต่อการจัดวางท่าทีในการแสดงออกต่อกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างชาติพันธุ์

 

 

       นอกจากนี้ โครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา จะนำเสนอนิทรรศการ เรื่อง "เกลียวคลื่นแห่งความสามัคคีปรองดอง" โดยแสดงให้เห็นถึงกลุ่มคนในโลกนี้ และสังคมไทยที่อาศัยอยู่ร่วมกันในทิศทั้ง ๔ จะผนึกกำลังในการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อเชื่อมสมานเป็นหนึ่งเดียวประดุจเกลียวคลื่น ในขณะที่สถาบันภาษาจะนำเสนอแง่มุมที่สำคัญที่ว่า "ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้" และภาษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำพากลุ่มคนต่างๆ ในอาเซียนเรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีที่แตกต่าง ภาษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมสมานชาติพันธุ์ต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงพุทธในอาเซียนเพื่อชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาสามารถพาคนเที่ยวไปในแดนธรรมได้อย่างล้ำลึก ในขณะเดียวกัน หลักสูตรเสาหลักแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีจะนำเสนอนิทรรศการเรื่อง "จากเมล็ดข่าวเมล็ดเดียวสู่ความกลมเกลียวของอาเซียน" เพื่อชี้ให้นำให้แต่ละคนได้เห็นความสำคัญของเม็ดข้าวที่พระพุทธสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงย้ำประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรรม จนก้าวไปสู่การนำรวงข้าวมาเป็นสัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียน

 

ในขณะที่คณะพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย จะนำเสนอนิทรรศการที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละคณะเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและแลกเปลี่ยนต่อไป  ยิ่งกว่านั้น นิทรรศการสถาบันภาษาจะได้รับการออกแบบเป็นเรือที่สื่อถึงการสื่อสาร ภาษาได้รับการออกแบบให้ทำหน้าที่เสมือนเรือที่จะนำพากลุ่มคนต่างๆ ในอาเซียนสามารถข้ามข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างพลเมืองในอาเซียน

 

        เวลา ๐๙.๐๐ น. จะเป็นรายการแสดงวัฒนธรรมอาเซียนประกอบแสง สี และเสียง เรื่อง "ลมหายใจแห่งเอกภาพ" โดยทีมนักแสดง คิดบวกสิปป์ ผู้ผ่านเวทีรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ และเยาวชนอาเซียนจำนวน ๑๐ ประเทศ บวก ๓ คือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น จะแสดงร่วมกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของลมหายใจแห่งเอกภาพ แม้ผืนน้ำกางกั้น พรมแดนเป็นเพียงสิ่งสมมติ สายลมแห่งความเป็นหนึ่ง จะพัดพรูถึงกันและกันเชื่อมใจเข้าหากัน เป็นลมหายใจเดียวกัน ...ลมหายใจแห่งเอกภาพ การแสดงจะสะท้อนความเป็น Unity in Diversity “เอกภาพในความต่าง” ทางด้านภาษา ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

        เยาวชนอาเซียนเหล่านี้ ได้รวมตัวกันภายใต้โครงการ "ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ" ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยโครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษาได้เป็นผู้ดำเนินการในการนำเยาวชนอาเซียนมาทำงานด้านสันติภาพร่วมกัน เยาวชนอาเซียนจะร่วมแสดงวัฒนธรรมในวันที่ ๒๗ มิถุนายน โดยแบ่งออกเป็น ๓ รอบ กล่าวคือ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และพิธีปิด ซึ่งช่วงบ่ายโมงจะเป็นการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศโดยใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ในขณะที่พิธีปิดจะเป็นการจุดเทียนสันติภาพ พร้อมกับร้องเพลงลมหายใจแห่งสันติภาพร่วมกันคุณน้ำมนต์ ซึ่งเป็นบทเพลงประจำโครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา

         เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จะปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “เอกภาพในความแตกต่าง” (Unity in Diversity) สาระสำคัญในประเด็นนี้ จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ท่ามกลางภาษา ศาสนา ประเพณี ชาติพันธุ์ อาชีพ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประเด็นคำถามคือ พลเมืองในประชาคมอาเซียนอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างอย่างมีขันติธรรม และยอมรับความหลากหลายได้อย่างไร จึงจะสอดรับกับวิสัยทัศน์อาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ซึ่งพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ถือได้ว่าเป็นพระมหาเถระนักปราชฌ์ยุคปัจจุบันที่สามารถเชื่อมโยงให้ผู้ร่วมงานสามารถเข้าใจแง่มุมดังกล่าวได้อย่างแจ่มชัด

 

 

       เวลา ๑๓.๐๐ น. ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพจำนวน ๓๐ คน จาก ๑๓ ประเทศ กล่าวคือ อาเซียนบวกสาม จะแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยใช้เวลาประเทศละ ๖ นาที ซึ่งจะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแสดงวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละประเทศ การแสดงทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้แสดงกับผู้เข้าชม ทั้งในมิติของความตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และแฝงด้วยคุณค่าที่ชาติพันธุ์ต่างๆ ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเครื่องมือสะท้อนความเชื่อ และประเพณีออกมาเป็นวิถีชีวิตในบริบทต่างๆ ของแต่ละพื้นที่

 

        เวลา ๑๔.๐๐ น. จะเป็นการนำเสนอรายการ “อาเซียนทอล์ค” ซึ่งเยาวชนอาเซียนที่ได้รับเชิญมาจากประเทศต่างๆ จำนวน ๑๓ ประเทศ จะได้นำเสนอ และแลกเปลี่ยนวิถีคิด และมุมเกี่ยวกับมิติที่สะท้อนคุณค่าหลักของแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้วิถีแห่งภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อที่แตกต่าง อันจะทำให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ของประเทศต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

  

      เวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมการประกวดสุนทร์พจน์เพื่อชิงถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนพรรณาวดี พร้อมทั้งทุนการศึกษาจากหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยรอบแรก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "เอกภาพในความแตกต่าง" และรอบที่ ๒ คัดเหลือ ๕ มหาวิทยาลัย เพื่อให้กล่าวสุนทรพจน์ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในหัวข้อ "จากเมล็ดข่าวเมล็ดเดียวสู่ความกลมเกลียวของประชาคมอาเซียน" ซึ่งแง่มุมดังกล่าวจะเป็นการนำเสนอผ่านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สัญลักษณ์อาเซียนที่เน้นความกลมเกลียวของรวงข้าวทั้ง ๑๐ รวง


        นอกจากนี้ ภายในงานจะมีตลาดนัดอาหารอาเซียนที่หลากชนิด ซึ่งพร้อมบริการผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน ตลาดนัดหลักสูตรอาเซียนอันเป็นการเปิดตัวหลักสูตรอาเซียนศึกษาของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ การเปิดตัวหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนต่างๆ ตลาดนัดหนังสืออาเซียน ซึ่งจะเป็นการรวบรวมหนังสือเกี่ยวภูมิภาคอาเซียนของสำนักพิมพ์ต่างๆ มาจัดจำหน่าย ให้ผู้เข้าชมสามารถซื้อไปศึกษาด้วยตนเอง

 

 

        ในขณะที่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จะเป็นการแยกประชุมเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติในห้องประชุมต่างๆ ของอาคารหอประชุมใหญ่ ประกอบด้วยหลักสูตรผู้นำอาเซียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๑ คน ๑ ส่วนงาน ทั้งสองหลักสูตรนี้ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. จะเป็นประธานในการเปิดหลักสูตร และปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ประชาคมอาเซียน” หลักสูตรทั้งสองนี้จะเรียนรู้ภายในห้องเรียน ศึกษาดูงานในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น ๒ เดือนครึ่ง ในขณะที่สถาบันภาษาจะสัมมนาโต๊ะกลมเพื่อถอดบทเรียนไปสู่การวิจัย และการทำงานในหัวข้อ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันภาษาเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

 

        การจัดมหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑ นี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑,๗๐๐ รูป/คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต และนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย และบางปะอิน

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕